Image

Блог публикации

Характеристики на финансовото управление на интелигентните градове според EIP-SC

На 26 ноември предстои да се проведе конференцията Knowledge & Smart Cities - Integrated Planning & Policy, която Клъстер София град на знанието организира в рамките на своята стратегия за популяризиране на тази тематика в град София. Конференцията ще бъде и домакин на дискусия (brainstorming) по Smart City Guidance Package for Integrated Planning and Implementation, която е част от Плана за действие на EIP-SCC, представен по време на Генералната Асамблея, проведена през месец юни 2018 г. в град София.

 

Какви основни изводи относно интелигентното финансиране в интелигентните градове бяха предложени в разпространения по време на асамблеята документ “Towards a joint investment programme for European Smart Cities”?  Градовете се нуждаят от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимo във финансовия сектор. Колкото и много да е написано и дискутирано в областта на интелигентните градове, все още не е достатъчно съдържанието свързано с интелигентното финансиране. Вниманието е насочено предимно върху физическите (интелигентните инфраструктури), човешките (интелигентните услуги) и цифровата (свързаност), но въпросите свързани с финансирането са сякаш все още на традиционно си познато ниво.

Защо това е така? Каква е визията на EIP-SCC по отношение на "интелигентното финансиране за интелигентни градове"?  В посоченият по-горе документ са представени десет характеристики (изводи), чрез които се прави опит да се отговори на този въпрос:

ВЪТРЕШНИ

1. Обединяване на данните на града (Pan-City Data) -  необходимо e бюджетирането в един град както и в другите ключови публични институции / агенции да се извършва в реално време. Трябва да се премине от подход за управление на бюджет  "на база на счетоводните отчети" към управление на бюджета в реално време - на "база на прогнозните модели", което може да стане при обединяване на данните.

2. Ориентиране на финансовото управление към постигането на конкретни резултати (Outcomes-Focused Financial Management) - градското управление  трябва да изгради компетенции и вътрешни системи, които не само да отчитат движението по счетоводните сметки (изпълнението на бюджета), но и да са в състояние да търсят постигане на резултати в обществена полза на базата на балансирана система от показатели (KPIs).

3. Обвързване на потока данни с паричните потоци - от гледна точка на управлението на данните на града парите следва да се разглеждат като стратегически поток, а градът да управлява финансовите си потоци по начин, подобен на управлението на данните, например както е при управлението на транспортните потоци.

ВЪНШНИ

4. Включване на обществото във финансирането на града - това става чрез създаване на финансова прозрачност и ясна комуникация при разработването на бюджета, създаване на ефективно сътрудничество в процеса на бюджетиране, краудсорсинг за съфинансиране на обществените добри инициативи и механизми за създаване на финансови стимули, подтикващи към позитивното поведение за постигане на целите за устойчивост

5. Обединяване на усилията за икономическия просперитет на града - чрез осигуряване на събиране, управление и използване на подходяща информация от страна на градската управа и / или обществените агенции за насочване на дейностите за икономическо развитие и създаването на пазар - чрез осигуряване условия градските власти да бъдат разпознаваем и проактивен изпълнител, подкрепящ икономическия просперитет на града.

6. Привличане на чуждестранни инвестиции -  за да се развива градът трябва активно да изгражда конкурентоспособност и да привлича външни инвеститори, таланти и бизнеси. За по-малките градове това може да се реализира само в сътрудничество със съседните градове и региони.

7. Сътрудничество на града с финансиращи екосистеми за стимулирането на икономическия растеж - градската управа трябва да изгражда доверие и да подкрепя съвместни действия и проекти с институции и организации, предоставящи финансови услуги (инвеститори, застрахователни компании, пенсионни фондове).

8. Аутсорсинг за подобряване на предоставянето на услуги - създаване на бизнес модели, които запазват подходящо влияние върху резултатите и дългосрочното въздействие от страна градските власти, като осигуряват атрактивни инвестиционни условия за пазара (общности, местен бизнес, големи индустрии, инвеститори) да инвестират в услуги. Така чрез ангажиране на извън публична мрежа по един по-добър, по-бърз и по-евтин начин ще бъдат постигнато високо качество и бързина в предоставянето на услуги.

9. Използване на надеждна цифрова технология (Digital Ledger Technology ) за управление на финансите - доверието е от решаващо значение за финансовото управление и за нарастващия дефицит през последните години. Градските власти могат да заемат активна позиция и да възстановят доверието на обществото по отношение на финансовата и оперативната почтеност, особено за някои от основните човешки потребности, които подкрепят приобщаващото общество (например енергийната бедност, възстановяването на ресурсите и кръговата икономика). Използването на Distributed ledger technology (DLT) е подходящ пример за поддържане и надеждно управление на финансовите данни на един град.

10. Управление на данните на града като ценен актив - в момента градовете са изправени пред предизвикателства, свързани с наличността, качеството и управлението на градските данни за инфраструктурата и услугите. От самото си съществуване, тези данни оказват влияние върху резултатите а оттам и върху стойността на услугите. Важно предизвикателство става  въпроса за оценката и монетизиране на ползването на тези данни.

Тези характеристики разглеждат един "интелигентен град" в по-широк контекст и не са просто фокусирани върху технологиите или данните. Необходимо е градските власти да знаят как се осигурява интелигентно финансиране за развитие на един интелигентен град , какви стъпки да бъдат предприети с цел осигуряване на интелигентни услуги и инфраструктурни планове.


Последни новини

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image