Image

Блог публикации

Интервю с Димитър Христов пред Виа Експо

Интервю на Десислава Николова - маркетинг мениджър във Виа Експо с Димитър Христов, Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието във връзка с участието на клъстера в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“ на 16-18 април 2019 г. Инревюто е със съкращения.

Д.Николова: Г-н Христов, „София град на знанието“ ще участва за първи път в 7-то изложение и конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“.Моля представете ни организацията и накратко нейните основни цели и приоритети?

 

Д.Христов: София град на знанието е иновационен клъстер, създаден на териториален принцип. Към днешна дата това е сдружение , което се състои от 43 юридически лица, с общо над 1 400 души работещи / служители и над 100 млн. лева продажби. В сдружението има 31 малки и средни предприятия, 2 големи фирми, 4 университета, 4 НПО и 2 института на БАН. В сдружението участват и две "организации на знанието" от Виена и Амстердам - градове отличници в много отношения, особено в използването на нови информационни технологии за умно управление на града. София град на знанието е сдружение с идеална цел, но в същото време е и бизнес инициатива, която се състои от три самостоятелни, но и взаимно свързани компонента:

  • На първо място, това е иновативна концепция за съвместни действия на бизнеса, Столичната община, публичните институции и научните и образователни организации за превръщане на столицата ни в интелигентен град. 
  • На второ място, това е инструмент за реализиране на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС ) на град София и новаторска платформа за подпомагане процеса на разработване на обща визия за икономическо и градско развитие на града.
  • На трето, но не по значение място, София град на знанието е клъстерна организация, обединение на университети, организации за научноизследователска и развойна дейност и интензивни на знания предприятия за генериране и реализиране на проекти подкрепящи процеса на трансформация на града. Основен приоритет в работата ни е създаването на иновативна екосистема, генерираща сама по себе си предпоставки за умно управление на града, базирано на най-новите технологии и бизнес модели.

Д.Николова: Клъстерът участва в разработването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София – разкажете за ключовите моменти и бъдещи приложения?

Д.Христов: София беше първият град в България, който изготви такава стратегия, но към момента на нейното приемане от СОС клъстерът още не беше създаден. Ние сме свързани с тази стратегия, защото в екипа по нейната подготовка участваха представители на учредителите на клъстера, които са и членове на управителните му органи. Готвим се да съдействаме стратегията да се превърне в план за действие и сме го декларирали многократно пред Кмета на град София. За да се постигнат стратегическите цели за умно управление на града на базата на най-новите ИТК в момента клъстерът извършва проучване на състоянието на пазара на смарт сити технологиите в София и на неговите тенденции до 2025 г.  и подготвя план за действие с пътна карта и модел за превръщане на София в интелигентен град и град на знанието.

Д.Николова: КСГЗ работи по създаването на онлайн платформа Sofia Smart City Marketplace – моля, представете същността й и с какво тя ще подпомогне процесите по навлизане на смарт технологиите в столицата?

Д.Христов: До 2020 г. се смята, че броят на свързаните устройства ще надхвърли 50 милиарда. В градската среда тези нови технологии променят градския живот и помагат за създаването на по-устойчиво развитие. Непрекъснато се появяват нови технологии, които могат да бъдат успешно използвани в публичния сектор. Скоростта на появата е достатъчно голяма и представлява сериозно предизвикателство за това как най-новите постижения да достигат бързо до служителите, които отговарят за създаването на интелигентни градове. На платформата Sofia Smart City Marketplace ще се събират, валидират и представят стотици технологии, приложения, продукти и системи, приложими в управлението на процесите и основните активи на града. Ще предоставим на специализираните звена и специалисти от общината отворен достъп до създаваната база данни, така че те да бъдат добре информирани и улеснени в търсенето на „смарт сити решения“. Смятаме, че това ще опрости и направи по-ефективно намирането, валидирането и прилагането на най-новите технологии, и ще поощри процеса на избор и въвеждане на интелигентни решения за развитието на града в такива области като екология, киберсигурност, енергийна ефективност, градска мобилност, електронно правителство и пр.

Д.Николова: Клъстер София град на знанието ще участва в предстоящото седмо издание на SEE Smart Cities 2019 в неговата конферентна и изложбена част. Какви ще са акцентите на участието?

Д.Христов: Предстоящото изложение е важно за нас, защото смятаме да представим концепцията и бранда София – град на знанието чрез постиженията на нашите членове и партньори. Целта ни е да се фокусираме доколкото е възможно върху напредъка на водещи фирми от град София в използването на умни градски технологии, на Софийските научни институти в прилагането на приложна наука за решаване на проблемите на града и на образователните организации в привличането на таланти за града чрез интелигентни и иновативни образователни продукти. Това са най-общо акцентите на нашето участие, а това са на практика и основните елементи на всеки град на знанието. Конференцията, която ще се проведе на 17 април 2019 г. по време и паралелно на изложението ще бъде по някакъв начин продължение на конференцията от 26 ноември 2018 г., но ще бъде по-практически насочена. 

В заключение, една съществена част от описаните по-горе цели и инициативи, в това число и участието на клъстера в изложението осъществяваме благодарение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и по-конкретно по програмната процедура „Развитие на клъстери в България“. От ноември 2017 г. до април 2019 г. по тази програма реализираме проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.009-0018-C01 и се надяваме той да приключи успешно.

 


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image