Image

Блог публикации

Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Екип на Клъстер София град на знанието

Представяме в резюме най-новия доклад, публикуван от SmartCitiesWorld (www.smartcitiesworld.net). SmartCitiesWorld е платформа, която е централизиран източник на информация за инфраструктурата, необходима за създаването на интелигентните градове - днес и за в бъдеще.В доклада се разглеждат тенденциите при интелигентните градове на база на собствени проучвания на световния опит и на съществуващите добри практики и реални казуси. 

Сю Уикс, редактор на SmartCitiesWorld посочва как инвестициите в интелигентни градове могат да имат триизмерна възвръщаемост - икономическа, екологична и социална, като това е възможно да стане само чрез трансформация – извършване на промени не само в технологиите, но и в начина, по който градовете мислят и работят.

Градските управи трябва да се откажат от традиционния начин на работа и да насърчат по-тясното сътрудничество между ключовите групи заинтересовани страни.

За да се постигне обща визия в дългосрочен план това означава промени в културата и модернизация по всички линии. Представените казуси показват, че независимо от целите и амбициите на един град, правилната отправна точка е централизиране и постигане на синхрон при внедряването на всяка една инициатива и проект, водещи до изграждането на интелигентен град. Освен това инвестициите, които се правят в създаване на приложения (решения) за интелигентните градове, трябва да се разглеждат като част от многоцелева платформа, която да дава възможност да се вижда по-голямата картина за модернизиране на градовете: нещо, което е от решаващо значение за бъдещите планове за такива градове и за постигането на трите стълба на успеха на един интелигентния град.

Докладът дава отговори на следните важни въпроси:

  • Как да се разработи градската визия за модернизация?
  • Как водещите градове въвеждат технологична инфраструктура и как протичат процесите за постигането на тази цел?
  • Казуси от Гуанджоу и Париж, където са въведени интелигентни осветителни мрежи като трамплин за по-широко разгръщане на умния град?
  • Примери за постигнати резултати и поглед към бъдещето.

В доклада са направени следните основни препоръки:

  1. Започнете с малки промени за да можете да демонстрирате добра възвръщаемост (ROI) и да спечелите подкрепата на заинтересованите страни. Умните градове могат да започнат с едно умно приложение, в една област или в един район, там където ще се видят бързите ползи. Използвайте сдружение или фондация, за да докажете наличие на стойност и да оправдаете последващите инвестиции от страна на ключовите лица, които могат да взимат решения. Започнете с една силна, многоцелева платформа за да можете още в самото начало да създадете предпоставки за успех на начинанието.
  2. Развийте култура на сътрудничество - интелигентните градове са толкова технологии колкото и хора и процеси, в които те участват. Градските управи трябва да създадат среда и култура на съвместна работа, която да бъде в основата за постигането на дългосрочна трансформация.
  3. Лидерство и визия - управлението на интелигентните градове изисква лидерство в създаването на цялостна визия и за гарантирано координиране на усилията на отделните звена и играчи. Само системното разглеждане на проектите ще осигури необходимата ефективност между звената и ще оптимизира ползата за жителите на града.
  4. Ангажирайте всички заинтересовани страни - освен специализираните отдели и агенции в процеса трябва да участват и останалите заинтересовани страни и гражданите. Уверете се, че всички имат глас и им помагайте да виждат по-голямата картина.
  5. Насърчавайте отвореното мислене и отворените платформи - липсата на едно от тези две условия от самото начало може да създаде риск за успеха на проекта за интелигентен град. Бъдете отворени за нови идеи и нови начини на работа, но не инвестирайте, докато не се убедите, че това, което ще внедрявате е в синхрон с разработената визия за града.
  6. Използвайте креативността на откритите екосистеми, за да стимулирате иновациите - ангажирайте се с процеса на иновациите. Никой не може да предскаже с точност какви технологии ще бъдат утре и как ще се справяте с тях, но при непрекъснат (наблюдаван, управляван) процес на иновации ще бъдете в състояние да въздействате за постигането на триизмерна възвръщаемост на вашите инвестиции.

Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image