Image

Блог публикации

На сцената през 2020 година

На сцената през 2020 година

Автор: Димитър Христов

Тази странна, но запомняща се пандемична година e към своя край. Като всяка организация, която си е поставила ясни цели и приоритети, Клъстер София град на знанието (КСГЗ) все пак докладва пред своите членове, привърженици и партньори още една успешна година.

След като през 2019 г. клъстерът бе удостоен от Европейския секретариат за клъстерни анализи (ESCA) със Бронзов знак за отлични постижения в управлението на клъстери, през 2020 г. ние съсредоточихме усилията си върху три основни предизвикателства, които изглеждаха възможни за решаване в условията на COVID-19:

  • постигане на финансова независимост чрез осигуряване финансиране от институционални донори;
  • получаване на международно признание чрез участие в партньорства и мрежи;
  • изграждане на вътрешен капацитет за предоставяне на услуги на членовете и иновационната екосистема на клъстера.

Въпреки, че тези три предизвикателства, които са всъщност дългосрочните цели на клъстера, са взаимосвързани и обикновено са резултат от изпълнението на различни инициативи и проекти, те могат да бъдат отчетени накратко, както следва:

1) По отношение на първото предизвикателство, успяхме да стартираме следните три проекта с европейско финансиране:

  1. Media Motor Europe (MME) - Horizon 2020;
  2. European Technology for Sustainability (eT4S) - COSME-GA;
  3. Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) - Erasmus+.

Към момента, по вече затворените покани са подадени две проектни предложения и се очакват резултатите. Подготвени са и три нови проектни предложения по Inosub-8, свързано с Industry4.0, по Еразъм + свързано с темата за новите професионални умения и по COSME, свързано с бизнес моделите и новите възможности пред туризма. Така че, по тази първа цел, мениджмънтът на клъстера и проектните му екипи положиха всички възможни усилия, за да се съобразят с предизвикателствата за оцеляване и развитие на организацията в трудни времена.

2) По отношение на второто предизвикателство, предвид реализацията на споменатите проекти и подготовката на новите проектни предложения, клъстерът разшири своето пряко международно сътрудничество с над 20 нови партньори от Европа, обогати своите знания, опит и добри практики, които в последствие ще сподели с членовете и своята екосистема. През 2020 г. клъстерът стана член на международно партньорство SmartCityTech. Това партньорство обединява 10 партньори от 7 различни страни от ЕС: Белгия, Дания, Германия, Испания, Италия, България и Португалия. Неговата мисия е да повиши конкурентоспособността на компаниите от ЕС, като подкрепи развитието на цифрово технологични решения за устойчиви градски райони чрез прилагане на програма за съвместно сътрудничество. Именно в резултат на членството си в това партньорство клъстерът бе включен като партньор в проект eT4S, който беше споменат по-горе.

3) По отношение на третото предизвикателство клъстерът може да отчете следните три основни резултата:

  • Създадохме Иновационен хъб в София. Заложено е в началото основната задача на хъба да бъде управлението на интензивна менторска програма за високо-технологични стартиращи и развиващи се предприятия, избрани чрез отворените покани по проект Media Motor Europe (MME). В последствие задачата на хъба ще бъде предоставяне на специализирани услуги и подпомагане на членовете и целевите групи от екосистемата на клъстера в София. Тъй като клъстерът е в състояние да изпълнява такива задачи с помощта на стабилни партньори, с опит в оказването на подкрепа на бизнеса и за развитие на иновационната екосистема в София, клъстерът подписа споразумения за сътрудничество със София Тех Парк, АИКБ и Инвестиционния съвет към БТПП. Иновационният хъб и партньорството по тази инициатива бяха представени на открит семинар по отворени иновации, който се проведе в София Тех Парк на 21.10.2020.
  • Поставихме на сцената Акселератор за стартиращи и развиващи се фирми към Иновационен хъб в София, базиран първоначално на трите менторски програми, заложени в MME проекта. Към настоящият момент в акселератора са включени 10 стартиращи компании, като в началото на 2021 г. към тях ще бъдат добавени още пет. Създадохме мрежа от български и международни ментори, повечето от които са членове на клъстера, на които Иновационният хъб ще може да разчита в бъдещата си работа като доставчик на услуги. Разработихме и съгасувахме със своите партньори програма от събития и обучения, които клъстерът предстои да организира през 2021 г. в партньорство със София Тех Парк.
  • Съвместно с Международното бизнес училище предприехме инициатива за създаване на Център за компетенции и професионално обучение в областта на интелигентните градове. Първоначално този център ще бъде резултат на изпълнението на проект Skills4Cities, а след това ще започне да действа като учебна единица, предоставяща схема за сертифициране на професии, свързани с разработването, управлението и изпълнението на проекти за интелигентни градове.

Така, въпреки сериозните предизвикателствата на 2020 година, всички тези дейности, извършени в рамките на споменатите проекти и инициативи, ще окажат положително влияние върху бъдещата способност на клъстера да управлява проекти, да създава среда за трансфер на знания и да генерира нови инициативи в полза на своята екосистема, като по този начин чрез участието на бизнеса ще бъдат преследвани идеалните цели на клъстера за трансформация на София в интелигентен град и град на знанието.


Последни новини

© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image