Image

Блог публикации

Среща на инициативен комитет за създаване на Клъстер София град на знанието

Среща на инициативен комитет за създаване на Клъстер София град на знанието

Проведе се първа официална среща на Инициативният комитет за създаване на Клъстер София град на знанието.

Бяха обсъдени генералната визия и цели на клъстера. Разгледани бяха общите критерии и изисквания за създаване на партньорството и бе постигнато съгласие по отношение на базовия документ, който клъстера трябва да възприеме като своя пътна карта - Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС).  В разработката на тази стратегия са взели участие няколко от членовете на инициативния комитет, която е добра база за възприемане на клъстера като резултат от реализация на тази стратегия.

Председателят на ИК съобщи, че идеята и концепцията за проекта София град на знанието са приети много добре от Кмета на град София и предстои вземане на решение на общината за присъединяване към клъстера. ИСИС на София цели да повиши степента на интелигентна специализацията на столицата чрез утвърждаването на София като Интелигентен град,който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите и добро управление.

Клъстерът ще подпомага корпоративния сектор чрез стимулиране създаването на по-добри условия за синергия и партньорство в иновационната екосистема и чрез ефективно използване на ИКТ. ИСИС на София съдържа области на специализация на София на хоризонтално и вертикално равнище. Хоризонталната политика се изразява в укрепване на иновационната екосистема, докато вертикално чрез клъстера се поставя акцент върху развитието на две от тематичните области за интелигентна специализация: Информатика и ИКТ и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Тъй като в София се развиват и други клъстери ИК реши, че КСГЗ трябва да се базира именно на ИСИС като  като по този начин ще се обвърже хоризонтално и вертикално създаването на добавена стойност от мрежата фирми,  в тясно сътрудничество между конкуренти за по-ддостъп до обща инфраструктура,  информация и човешки ресурси.

ИК прие единодушно, че след като инициативата София град на знанието ще се реализира чрез създаването на клъстерна организация, то една от първите задачи трябва да бъде институционалното изграждане на клъстера. Съществуват международни стандарти за развитие на клъстери и добри практики, които трябва да се изучат. В тази връзка се взе и решение да се започне подготовка за участие в предстоящия за публикуване конкурс по ОПИК.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image