Image

Блог публикации

София - икономика, базирана на знание

София - икономика, базирана на знание

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ.

В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации), акцентирайки върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облакови технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи; и интелигентни пространства.

ИСИС на София трябва да допринася за развитието на София като интелигентен град, лидер в Югоизточна Европа. Това предполага в рамките на София да се реализират инициативи и проекти, които засягат всички категории индикатори, залегнали в модела на Европейския парламент за сравняване на интелигентните градове в ЕС. В допълнение, ИСИС на София си поставя задачата до 2020 г. София да се включи най-малко в Третата категория градове и региони с EIPE CI между 41 и 60, съгласно методологията и модела на Европейските центрове за върхови постижения в ИКТ.

Един от начините е създаване на инвестиционни предпоставки и организационна среда за превръщане на гр. София от традиционна административна столица в Интелигентен град, който изгражда и поддържа устойчиво високо качество на живот и добро управление, подпомагащо развитието на бизнеси, базирани на знанието и превръщане в център за поощряване на икономическия растеж на страната. Привличане на инвестиции и подпомагане създаването на „иновационна екосистема” за по-ефективно използване на човешките ресурси на града на базата на опита на гр. Виена в изграждането на град на знанието (Knowledge City).

Ефективно използване на налични осезаеми активи (терени) и неосезаеми активи (научен потенциал), собственост на БАН за привличане на капитали и ноу-хау от частния сектор за създаване на регионална икономика базирана на знанието. Как да стане това. Отговорът е - чрез привличане на съмишленици и създаване на мрежа от критично количество заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в областта на индустриите базирани на знания фирми и организации, преимуществено от посочените области от стратегията за интелигентна специализация на гр. София. Създаване на клъстерна структура (клъстер на знанието), способна за самостоятелно развитие и привличане на инвестиции и проекти.

 

 


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image