Image

Блог публикации

Клъстери на знанието

Дефиницията на Портър за клъстерите е следната: 

"Clusters are a geographically proximate group of interconnected companies and asso­ciated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competi­tion, including governmental and other institutions – such as universities, standard setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations".

 

Европейската комисия описва клъстера по следния начин: 

"A cluster can be broadly defined as a group of firms, related economic actors, and in­stitutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialised expertise, services, resources, suppliers and skills".

Клъстерът по дефиниция е географска концентрация на фирми, публични организации, университети, научни и развойни институти, организации подпомагащи бизнеса и финансови институции, които са ангажирани с иновации и са специализирани поне в една ключова ​​дейност, която ги свързва.

За разлика от други форми на сдружаване клъстерът обединява усилията на конкуренти, които в регионален аспект имат общи икономически интереси и/или обхващат последователни нива във веригата на производство и реализация на продукти и услуги. Чрез общи действия се постига подобрение на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния капацитет и научноизследователския потенциал не само на отделните членове, но и на обединението като цяло. За да е успешен един клъстер трябва да има критична маса, необходима за постигане на вътрешна динамика и да бъде управляван по подходящ начин.

Клъстерите на знанието са агломерации от организации, ориентирани към производство на знания на изхода или на входа. Те развиват организационна способност да стимулират иновациите и да създават нови индустрии. Те имат централно място в по-глобалния пейзаж на производството и разпространението на знания. Затова в тези клъстери освен интензивни на знания бизнеси членуват и университети, колежи, изследователски институции, мозъчни тръстове, развойни организации, неправителствени структури и правителствени изследователски агенции.

 

 


Последни новини

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image