Image

Блог публикации

Из практиката на Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

В клъстер София град на знанието членуват организации, чиито приоритет са индустриите на знанието. Един от членовете на клъстера е Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС).

От повече от две години клубът прави всичко възможно за да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите. Основната цел е да се стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията и иновациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло. Тази цел е изцяло в синхрон с целите на клъстера, което допринася членството на КУЗИС да се превърне в силен фактор за повдигане капацитета на членовете на клъстера, а и на град София за ефективно управление на знанието и иновациите.

Един от начините е създаване на методически предпоставки за трансфер към членовете на клъстера на методики, технологии, софтуерни решения, продукти и добри практики по управление на знания и иновации. Друг начин е провеждане на обучения, работни срещи, форуми и текущи консултации за членовете (организации и предприятия) с цел запознаване с предимствата от системното управление на знанията и иновациите на ниво организации.

Вече има и създадени добри практики за сътрудничество на КУЗИС с отделни настоящи и бъдещи членове на клъстера.

Така например, членовете на клъстера КУЗИС и катедра „Компютърни науки” към УНИБИТ разработиха нова магистърска програма “Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии”. Програмата следва опита на катедрата по технологично предприемачество, но е надградена с влиянието на стандартите за управление на иновациите, а компетенциите, които развива, отговарят на нуждите на пазара на труда. Тя е предназначена за специалисти в областта на информационните технологии или сродни области и включва работа по реални проблеми на български фирми и организации, работещи в индустрии на знанието. Студентите, завършили програмата могат да се реализират в бизнес организации в сферата на високите технологии като мениджъри, аналитици, проектанти в развойната дейност, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на управлението и иновационния трансфер в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, управление на знанията др. Освен това, във фокуса на програмата е подготовката на студентите - самостоятелно и в екип - да могат да стартират собствени компании и създават собствени продукти за пазара.

Друг пример е разработената съвместно с друг член на клъстера ХИРОН – Мениджмънт консултинг - бранд Академия по управление на иновациите (АИМ). Академията бе приложена като акселераторска програма за получаване на знания и умения в областта на управлението на знанията и иновациите за първи път в България като съвместна инициатива на КУЗИС, международната компания Трелеборг Сийлинг Солюшън и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (МТ&M). В продължение на повече от месец студенти от различни учебни заведения и специалности решаваха реални казуси в областта на иновациите. Обучението им, базирано на практиката и преживяването, беше част от първата в страната през 2014 г. бизнес практика по иновационен мениджмънт "АПИно - Иновации в действие". Целта, която бе поставена пред академията е да могат младите хора да повишат уменията си за генериране на иновативни бизнес идеи, да развият креативното си мислене и да се научат да прилагат техники за решаване на управленски проблеми екипно и с прякото участие на мениджмънта на компанията.

Добра практика от прилагане на методиката на Академията е и проведеното обучение на студенти чрез подхода „учене чрез правене и преживяване”, което продължи 8 седмици и в което активно се включи и Асоциацията за развитие на София (АРС). Студентите анализираха иновационния потенциал на асоциацията, използвайки инструмента на АИМ „Карта на бизнес възможностите” и дефинираха стратегически полета на развитие на иновации за град София. В резултат бяха предложени два иновационни проекти, които биха могли да получат подкрепа и от самата община - първия приложение в сферата на дигитализацията и откритото управление, което да опосредства бързата комуникация между града и гражданите, гостите, доставчиците на комунални услуги и потребителите и второто в сферата на зелените политики, което представлява концепция за посредничество между бизнеса и общината за "Създаване на умения за зелени работни места" (виж публикация на тази тема в сайта на АРС).

За всички добри практики на Академията по управление на иновации и публикации може да се прочете и в блога на АИМ.

 


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image