Блог публикации

В клъстер София град на знанието членуват организации, чиито приоритет са индустриите на знанието. Един от членовете на клъстера е Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС). От повече от две години клубът прави всичко възможно за да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите. Основната цел е да се стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията и иновациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло. Тази цел е изцяло в синхрон с целите на клъстера, което допринася членството на КУЗИС да се превърне в силен фактор за повдигане капацитета на членовете на клъстера, а и на град София за ефективно управление на знанието и иновациите.

Един от начините е създаване на методически предпоставки за трансфер към членовете на клъстера на методики, технологии, софтуерни решения, продукти и добри практики по управление на знания и иновации. Друг начин е провеждане на обучения, работни срещи, форуми и текущи консултации за членовете (организации и предприятия) с цел запознаване с предимствата от системното управление на знанията и иновациите на ниво организации.

Вече има и създадени добри практики за сътрудничество на КУЗИС с отделни настоящи и бъдещи членове на клъстера.

Така например, членовете на клъстера КУЗИС и катедра „Компютърни науки” към УНИБИТ разработиха нова магистърска програма “Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии”. Програмата следва опита на катедрата по технологично предприемачество, но е надградена с влиянието на стандартите за управление на иновациите, а компетенциите, които развива, отговарят на нуждите на пазара на труда. Тя е предназначена за специалисти в областта на информационните технологии или сродни области и включва работа по реални проблеми на български фирми и организации, работещи в индустрии на знанието. Студентите, завършили програмата могат да се реализират в бизнес организации в сферата на високите технологии като мениджъри, аналитици, проектанти в развойната дейност, експерти, консултанти и други със задълбочени аналитични знания и умения в областта на управлението и иновационния трансфер в информационните и телекомуникационни технологии, е-бизнес, е-управление, управление на знанията др. Освен това, във фокуса на програмата е подготовката на студентите - самостоятелно и в екип - да могат да стартират собствени компании и създават собствени продукти за пазара.

Друг пример е разработената съвместно с друг член на клъстера ХИРОН – Мениджмънт консултинг - бранд Академия по управление на иновациите (АИМ). Академията бе приложена като акселераторска програма за получаване на знания и умения в областта на управлението на знанията и иновациите за първи път в България като съвместна инициатива на КУЗИС, международната компания Трелеборг Сийлинг Солюшън и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (МТ&M). В продължение на повече от месец студенти от различни учебни заведения и специалности решаваха реални казуси в областта на иновациите. Обучението им, базирано на практиката и преживяването, беше част от първата в страната през 2014 г. бизнес практика по иновационен мениджмънт "АПИно - Иновации в действие". Целта, която бе поставена пред академията е да могат младите хора да повишат уменията си за генериране на иновативни бизнес идеи, да развият креативното си мислене и да се научат да прилагат техники за решаване на управленски проблеми екипно и с прякото участие на мениджмънта на компанията.

Добра практика от прилагане на методиката на Академията е и проведеното обучение на студенти чрез подхода „учене чрез правене и преживяване”, което продължи 8 седмици и в което активно се включи и Асоциацията за развитие на София (АРС). Студентите анализираха иновационния потенциал на асоциацията, използвайки инструмента на АИМ „Карта на бизнес възможностите” и дефинираха стратегически полета на развитие на иновации за град София. В резултат бяха предложени два иновационни проекти, които биха могли да получат подкрепа и от самата община - първия приложение в сферата на дигитализацията и откритото управление, което да опосредства бързата комуникация между града и гражданите, гостите, доставчиците на комунални услуги и потребителите и второто в сферата на зелените политики, което представлява концепция за посредничество между бизнеса и общината за "Създаване на умения за зелени работни места" (виж публикация на тази тема в сайта на АРС).

За всички добри практики на Академията по управление на иновации и публикации може да се прочете и в блога на АИМ.

 


Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации), акцентирайки върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облакови технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи; и интелигентни пространства.

ИСИС на София трябва да допринася за развитието на София като интелигентен град, лидер в Югоизточна Европа. Това предполага в рамките на София да се реализират инициативи и проекти, които засягат всички категории индикатори, залегнали в модела на Европейския парламент за сравняване на интелигентните градове в ЕС. В допълнение, ИСИС на София си поставя задачата до 2020 г. София да се включи най-малко в Третата категория градове и региони с EIPE CI между 41 и 60, съгласно методологията и модела на Европейските центрове за върхови постижения в ИКТ.

Един от начините е създаване на инвестиционни предпоставки и организационна среда за превръщане на гр. София от традиционна административна столица в Интелигентен град, който изгражда и поддържа устойчиво високо качество на живот и добро управление, подпомагащо развитието на бизнеси, базирани на знанието и превръщане в център за поощряване на икономическия растеж на страната. Привличане на инвестиции и подпомагане създаването на „иновационна екосистема” за по-ефективно използване на човешките ресурси на града на базата на опита на гр. Виена в изграждането на град на знанието (Knowledge City).

Ефективно използване на налични осезаеми активи (терени) и неосезаеми активи (научен потенциал), собственост на БАН за привличане на капитали и ноу-хау от частния сектор за създаване на регионална икономика базирана на знанието. Как да стане това. Отговорът е - чрез привличане на съмишленици и създаване на мрежа от критично количество заинтересовани от съвместна дейност и дългосрочно коопериране в областта на индустриите базирани на знания фирми и организации, преимуществено от посочените области от стратегията за интелигентна специализация на гр. София. Създаване на клъстерна структура (клъстер на знанието), способна за самостоятелно развитие и привличане на инвестиции и проекти.

 

 


Проведе се първа официална среща на Инициативният комитет за създаване на Клъстер София град на знанието. Бяха обсъдени генералната визия и цели на клъстера. Разгледани бяха общите критерии и изисквания за създаване на партньорството и бе постигнато съгласие по отношение на базовия документ, който клъстера трябва да възприеме като своя пътна карта - Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС).  В разработката на тази стратегия са взели участие няколко от членовете на инициативния комитет, която е добра база за възприемане на клъстера като резултат от реализация на тази стратегия.

Председателят на ИК съобщи, че идеята и концепцията за проекта София град на знанието са приети много добре от Кмета на град София и предстои вземане на решение на общината за присъединяване към клъстера. ИСИС на София цели да повиши степента на интелигентна специализацията на столицата чрез утвърждаването на София като Интелигентен град,който изгражда среда с високо качество на живот за гражданите и добро управление.

Клъстерът ще подпомага корпоративния сектор чрез стимулиране създаването на по-добри условия за синергия и партньорство в иновационната екосистема и чрез ефективно използване на ИКТ. ИСИС на София съдържа области на специализация на София на хоризонтално и вертикално равнище. Хоризонталната политика се изразява в укрепване на иновационната екосистема, докато вертикално чрез клъстера се поставя акцент върху развитието на две от тематичните области за интелигентна специализация: Информатика и ИКТ и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Тъй като в София се развиват и други клъстери ИК реши, че КСГЗ трябва да се базира именно на ИСИС като  като по този начин ще се обвърже хоризонтално и вертикално създаването на добавена стойност от мрежата фирми,  в тясно сътрудничество между конкуренти за по-ддостъп до обща инфраструктура,  информация и човешки ресурси.

ИК прие единодушно, че след като инициативата София град на знанието ще се реализира чрез създаването на клъстерна организация, то една от първите задачи трябва да бъде институционалното изграждане на клъстера. Съществуват международни стандарти за развитие на клъстери и добри практики, които трябва да се изучат. В тази връзка се взе и решение да се започне подготовка за участие в предстоящия за публикуване конкурс по ОПИК.


Последни новини

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.