Image

Блог публикации

Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Екип на Клъстер София град на знанието

Представяме в резюме най-новия доклад, публикуван от SmartCitiesWorld (www.smartcitiesworld.net). SmartCitiesWorld е платформа, която е централизиран източник на информация за инфраструктурата, необходима за създаването на интелигентните градове - днес и за в бъдеще.В доклада се разглеждат тенденциите при интелигентните градове на база на собствени проучвания на световния опит и на съществуващите добри практики и реални казуси. 


Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху физическите (интелигентните инфраструктури), човешките (интелигентните услуги) и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Политика и практически действия за превръщане на София в интелигентен град и град на знанието

Димитър Христов - Изпълнителен директор на Клъстер София град на знанието

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена.


Как да планираме София като интелигентен град

Димитър Христов
Клъстер София град на знанието

ПРЕАМБЮЛ
Градовете на бъдещето безспорно ще бъдат "интелигентни градове". Целият свят е в поход за трансформиране на класическите индустриални градове в интелигентни.


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image