Блог публикации

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“.

На семинара беше дискутирано следното:

  • Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София.
  • Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация.
  • Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери;  
  • Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС.
  • Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.

Дефиницията на Портър за клъстерите е следната: 

"Clusters are a geographically proximate group of interconnected companies and asso­ciated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competi­tion, including governmental and other institutions – such as universities, standard setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations".

Европейската комисия описва клъстера по следния начин: 

"A cluster can be broadly defined as a group of firms, related economic actors, and in­stitutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialised expertise, services, resources, suppliers and skills".

Клъстерът по дефиниция е географска концентрация на фирми, публични организации, университети, научни и развойни институти, организации подпомагащи бизнеса и финансови институции, които са ангажирани с иновации и са специализирани поне в една ключова ​​дейност, която ги свързва.

За разлика от други форми на сдружаване клъстерът обединява усилията на конкуренти, които в регионален аспект имат общи икономически интереси и/или обхващат последователни нива във веригата на производство и реализация на продукти и услуги. Чрез общи действия се постига подобрение на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния капацитет и научноизследователския потенциал не само на отделните членове, но и на обединението като цяло. За да е успешен един клъстер трябва да има критична маса, необходима за постигане на вътрешна динамика и да бъде управляван по подходящ начин.

Клъстерите на знанието са агломерации от организации, ориентирани към производство на знания на изхода или на входа. Те развиват организационна способност да стимулират иновациите и да създават нови индустрии. Те имат централно място в по-глобалния пейзаж на производството и разпространението на знания. Затова в тези клъстери освен интензивни на знания бизнеси членуват и университети, колежи, изследователски институции, мозъчни тръстове, развойни организации, неправителствени структури и правителствени изследователски агенции.

 

 


Последни новини

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.