Image

Блог публикации

София - икономика, базирана на знание

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ.


Семинар за управление на знанието

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара бяха дискутирани следните теми: Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация; 


Клъстери на знанието

Дефиницията на Портър за клъстерите е следната:  

"Clusters are a geographically proximate group of interconnected companies and asso­ciated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities. Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competi­tion, including governmental and other institutions – such as universities, standard-setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations". Европейската комисия описва клъстера по следния начин: 


Последни новини

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image