Image

Блог публикации

Семинар за управление на знанието

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара бяха дискутирани следните теми: Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация; Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери; Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС; Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.


Клъстери на знанието

Димитър Христов

Дефиницията на Портър за клъстерите е следната:  

"Clusters are a geographically proximate group of interconnected companies and asso­ciated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities.

Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competi­tion, including governmental and other institutions – such as universities, standard-setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations".

Европейската комисия описва клъстера по следния начин: "A cluster can be broadly defined as a group of firms, related economic actors, and in­stitutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialized expertise, services, resources, suppliers and skills".


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image