Image

Членство

Процедура за кандидатстване

Процедура за кандидатстване

Клъстер София град на знанието е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение с нестопанска цел в частна полза. Членуването в клъстера е доброволен акт, но е необходимо спазване на следната процедура за кандидатстване: 

1. Желаещите да станат членове се запознават с дейността и с учредителните документи на сдружението (тук).

2. Кандидатите отправят писмено Заявление за членство до Управителния съвет, в което декларират приемането на устава, мисията, целите и начина на работа в клъстера (тук).

3. Управителният съвет на редовно или извънредно заседание в едномесечен срок разглежда заявлението и придружаващите го документи и взема решение с 2/3 мнозинство.

Процедурата е подробно описана в Устава и Вътрешните правила на организацията.

За дарения и членски внос:

Разплащателна сметка на Клъстер София град на знанието (сдружение) с Булстат: 177131294
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG07 UNCR 7000 1523 1805 65
BIC (IBAN): UNCRBGSF


© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image