Image

Всички новини

Работилница за устойчиво развитие и култура на промяната

В края на март тази година, 27-31.03.2023 г., двама членове на клъстера – Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (KISMC) и CEED Bulgaria проведоха работилница за обучение на тема „Устойчиви иновации и култура на промяната“.

Обучението се проведе в рамките на международния проект  Collective Innovation to Fight Climate Change – ERASMUS+ Project. В обучението се включиха 21 предприемачи и представители на бизнеса от България, Гърция, Белгия, Испания и Великобритания. Панелите на работилницата бяха посветени на превръщането на изменението на климата във възможности за правене на бизнес.


Покана за конференция в Лондон - Racing to Net Zero

Клъстер София град на знанието ви кани на международната конференция „FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero“, която ще се проведе на 15 юни 2023 г. в London School of Economics. Тази конференция се организира в рамките на проект Collective Innovation to Fight Climate Change, в който проект активно участва Клуб по управление на знания, иновации и стратегии - член на клъстера.

Освен с интересните гости и панелисти по време на конференцията участниците ще се запознят и с постиженията на този проект. Събитието се фокусира върху ролята на бизнеса и иновациите в битката с климатичните промени.


Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие

Евгений Иванов, Председател на УС на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие

Креативните индустрии, наричани още културни и творчески индустрии, са базирани на творческия талант на техните автори и намират широко пазарно приложение. Тук влизат архитектурата, визуалните и изпълнителските изкуства, дизайна, занаятите, издателската дейност, компютърните игри, модата, музиката, радиото и телевизията, рекамата, филмите и видеопроизводството, както и фотографията.


Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 7 юни 2023 г.

Управителния съвет на „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе  на 07.06.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружение КСГЗ за 2022 г.
  2. Приемане на ГФО на сдружение КСГЗ за 2022 г.

Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image