Image

Всички новини

Изпълнението на проекта ще стартира от 1 януари 2020 г. и ще приключи на 31.01.2022 г. MediaMotorEurope ще стимулира разработването на решения за медийната индустрия, необходими за справяне с такива предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използването на данни. Целта е да се подпомогне група европейски високо-технологични иновативни компании в разработката и внедряването на медийни решения на бъдещето. Ще бъдат обедини предприятия от 4 различни екосистеми в 4 различни държави в Европа и ще бъдат създадени два специализирани хъба за медии и два силни центъра за иновации. Заедно с европейски мрежи от инвеститори и стартиращи фирми, проектът ще съдейства на избрана група от 60 високо-технологични стартъпи и развиващи се предприятия да получат достъп до ресурси и до потенциални клиенти (заложени са общо над 180 клиента) като по този начин ще се позиционират успешно на медийния пазар. По проекта ще се разработи специализирана менторска програма (акселератор), по която на избраните компании ще се осигури интензивна подкрепа и обучение в продължение на 6 месеца. Предвижда се и провеждане на най-малко 8 специализирани работилници.

Стойността на проекта е 1 952 262 евро и ще бъде изпълнен от следните 7 партньорски организации от 6 европейски държави: 1. De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv VRT Белгия – водеща организация; 2. Media City Bergen AS MCB, Норвегия; 3. Thermi Business Incubator Thermi, Гърция; 4. Athens Technology Centre ATC, Гърция; 5. Cluster Sofia Knowledge City CSKC, България; 6. FastTrack FT, Португалия; 7. F6S, Ирландия, които ще разработят карта на възможностите  за развитие на фирмите от тази индустрия и платформа за технологично сътрудничество.

Участието на клъстера в този проект ще бъде важен принос за град София и ще допринесе за ускоряване на развитието на иновационната екосистема на знанието в града и по-конкретно на медийната индустрия.


На 5-7 юни представителят на Клъстер София град на знанието Димитър Филипов (Блу Стратеджи Кънсалтинг) взе участие в поредния кръг от срещи за задълбочаване на сътрудничеството между европейските и канадските клъстери (EU-Canada Cluster Matchmaking Event 2019).

Срещата на високо ниво се състоя тази година в Торонто, Канада.


Европейски комитет на регионите, Брюксел | 8 май 2018 г.

Според определението намерило място в „Пакет от указания за интелигентни градове“ (SCGP), разработен от Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности (EIP-SCC), елементите на устойчивият град на бъдещето са „енергийна ефективност и стратегическо сътрудничество с местните партньори, с помощта на ИКТ инструменти за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, в предвид дългосрочната перспектива за среда за живеене“.


С финансовата помощт на ОП Иновации и конкурентоспособност е разработена Маркетингова стратегия за превръщане на София в интелигентен град за периода 2019-2025 г.. Тя отразява ролята и въздействието, които Клъстер София град на знанието (КСГЗ) може да осъществи върху процесите на трансформация и дигитализация на града като се следват заложените „идеални“ цели на клъстера за налагане на добрите практики при изграждането на градове на знанието.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image