Image

Всички новини

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 10 юни 2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 1 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“.

Дневният ред на събранието е:

  1. Приемане на доклад за дейността на сдружението по план-бюджета за 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2018 г.
  3. Представяне на стратегията и приемане на план - бюджет за 2019 г.
  4. Определяне на размера на годишния членски внос за 2019 г.

Успешно приключи участието на Клъстер София град на знанието в 7-то изложение с конференция за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което се проведе в периода 16-18 април 2019 г. в Интер Експо Център, София. Клъстерът мобилизира част от своите членове да се представят пред гражданите на град София и пред останалите гости на изложението  в рамките на организираното от клъстера специализирано изложбено пространство под бранда Sofia Smart City Marketplace. Пространството на щанда на клъстера беше организирано в следните три зони - демонстрация на това как триъгълникът на знанието създава интелигентни градове: 

  • Образование за интелигентен град;
  • Наука за интелигентен град;
  • Технологии за интелигентен град.

През месец март 2019 г. бе отворена за тестване и ползване от доставчици и потребители онлайн платформа Sofia Smart City Мarketplace.

Платформата е разработена по задание на Клъстер София град на знанието в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.


На 16 април 2019 г. ще бъде открит щанд на Клъстер София град на знанието за участие в 7-то изложение за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което ще се проведе в периода 16-18.04.2019 г. в Интер Експо Център - София. На специално организирана изложбена площ клъстерът ще представи избрани постижения на част от своите членове под мотото SOFIA SMART CITY MARKETPLACE.

Клъстерът, като партньорство между местни и международни фирми, с координирана стратегия за участие в процеса на превръщането на София в интелигентен град, си поставя за цел да покаже на гражданите на град София, на бизнеса и на Столична община, част от образователните, научните и технологичните възможности на своите членове.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image