Всички новини

Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.

Срок за изпълнение: 18 месеца,

Начало на изпълнението: 22.11.2017 г.

Цел на проекта: Проектът е насочен към получаване на подкрепа за развитие и укрепване на организационно-административния капацитет на Клъстер София град на знанието и предвижда изпълнение на 6 дейности на процедурата - две по Компонент 1 (Д1 и Д2) и четири по Компонент 2 (Д3, Д4, Д5 и Д6):

Д1: Създаване и ресурсно обезпечение на административното тяло на клъстера;

Д2: Повишаване на капацитета на административното тяло за управление и координиране на клъстера чрез специализирано обучение, международна конференция и обмяна на опит по индивидуални програми;

Д3: Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове чрез организиране на 3 публични събития - информационен ден, международна конференция и изложение за иновации и знания в София;

Д4: Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера;

Д5: Създаване на капацитет на клъстера и членовете му за сътрудничество.

Д6: Публичност и визуализация.

Очаквани резултати: осигурен и обучен персонал за управление и развитие на клъстера; осигурени работни помещения и активи; осигурено представяне пред клиенти и партньори; разработена стратегия и мастер план; платформа с база данни; осигурен експерт за интернационализация; получени консултантски услуги и знак за качество; осигурено участие на 60 представители на клъстера в международни срещи, изложения и форуми.

Обща стойност на проекта: 438 722.00 лв., в т.ч.

- финансиране от ЕС (ЕФРР) - 298 330.96 лв.,

- национално финансиране - 52 646.64 лв.

- собствен принос - 87 744.40 лв.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.