Image

Всички новини

Стартира работа по разработването на платформа Sofia Smart City Marketplace

logo site

Клъстер София град на знанието подписа договор с фирма ТЪЧПОИНТ за създаване на онлайн платформа - Sofia Smart City Marketplace. Платформата представлява компонент от изпълнявания от клъстера Проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 - Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието.

 

Избраната фирма ТЪЧПОИНТ е на пазара на информационните технологии от 15 години и предоставя специализирани услуги на своите клиенти за подобряване и оптимизиране на тяхната ИТ инфраструктура и системи за управление. Клъстерът се довери на опита на фирмата като цяло и на квалификацията и опита на сформирания за разработката екип.

Платформата ще представлява среда за публикуване, съхраняване и улеснен достъп до верифицирани данни за продуктови и технологични решения и иновации, които могат да се използват в процеса на трансформация на града в интелигентен град. Тя ще осигури отворен достъп на публичните институции и на всички заинтересовани от създаването на този пазар страни до информация за най-новите технологични решения, продукти и услуги и ще подпомогне тяхното разпространение и внедряване. Мисията на Sofia Smart City Marketplace е да опрости процеса на намиране, валидиране и внедряване на нови технологии на ниво град, така че местната власт и свързаните с нея организации и институции да могат да намират най-подходящите интелигентни решения, целящи подобряване на живота на местните общности.

До 2020 г. се смята, че броят на свързаните устройства (обикновено наричан интернет на нещата) ще надхвърли 50 милиарда. В градската среда тези нови технологии превръщат градския живот и помагат за създаването на по-устойчиво развитие. Непрекъснато се появяват нови технологии, които могат да бъдат успешно използвани в публичния сектор. Скоростта на появата е достатъчно голяма и представлява сериозно предизвикателство за това как най-новите постижения да достигат бързо до служителите, които се грижата за създаването на интелигентни градове.

Принципът на работа на платформата ще бъде следният: постъпващите първични данни от собствениците на технологичните решения ще се верифицират, филтрират и регистрират в база данни, а достъпът до тях ще бъде отворен и ще позволява проблемно - ориентирано търсене от страна на заинтересованите страни.

Обявена чрез подкрепата на ОП Иновации и конкурентоспособност и в сътрудничество със Столична община, платформата може да стане интелигентен инструмент, който би могъл ако не да замести, то да подобри възлагането на обществени поръчки, позволявайки по този начин по-бързото и ефикасно внедряване на новите технологии за подобряване на градските процеси. Самата платформа може да стане и инструмент за нови бизнес модели в процеса на създаването на интелигентен град. В перспектива към платформата могат да се добавят нови функционалности както и да се разшири географското й приложение чрез привличане на други градове от страната и чужбина.

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image