Image

Всички новини

Получен бронзов лейбъл

Днес Европейският секретариат за клъстерни анализи (ESCA) удостои Клъстер София град на знанието с бронзов лейбъл - за отлични постижения в управлението на клъстери - стремеж към върхови постижения при клъстерите (Сертификат No BGR011201812C181103).

В края на 2018 г. клъстерът участва в сравнителен анализ по управление на клъстери, извършен от ESCA. Европейската инициатива за съвършенство на клъстерите (ECEI, www.clusterexcellence.eu) , проект, съфинансиран от ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия 2009-2012 г., разработи качествени показатели, които доведоха до създаване на международно признат знак за качество за управление на клъстери.

В резултат на това и за да продължи работата по тази паневропейска инициатива на 13 партньори от девет европейски държави, беше създадена ESCA, която извършва оценки и предлага практически съвети на клъстерните организации. Днес ESCA е мрежа от експерти от повече от 30 страни. Повече информация за ESCA можете да намерите тук www.cluster-analysis.org

Ролята на получения клъстерен лейбъл е да привлече вниманието и да повиши доверието на членовете и партньорите на клъстера върху високото качество на работата на неговия мениджмънт. Бронзовият лейбъл ще бъде валиден за следващите две години. Всеки, който се интересува от доклада със сравнителен анализ, осъществен от ESCA може да се обърне към управлението на клъстера.

Тази дейност беше осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието".

logo site


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image