Image

Всички новини

Платформата Sofia Smart City Marketplace е отворена

Платформата Sofia Smart City Marketplace е отворена

През месец март 2019 г. бе отворена за тестване и ползване от доставчици и потребители онлайн платформа Sofia Smart City Мarketplace.

Платформата е разработена по задание на Клъстер София град на знанието в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.

Тя представлява среда за публикуване, съхраняване и отворен достъп до база данни за валидирани или готови за валидация продуктови и технологични иновации, които могат да се използват в процеса на трансформация на града в интелигентен град.  Предназначена е основно за тези служители на местната власт, които отговарят за развитието на интелигентния град като им предоставя опростен процес за намиране на информация за най-нови продукти, приложения, технологии и технологични решения, с помощта на които структурите на общината да се справят по-успешно с предизвикателствата в управлението на процесите и инфраструктурата на града. Платформата е място за среща (пазар) между доставчици и потребители на технологични и продуктови решения за града и увеличава от една страна общата информираност на града, а от друга осигурява данни и консултации за местната власт как се решават градски проблеми с помощна на най-новите технологии. Смята се, че платформата е интелигентен инструмент, който може да подобри процеса на създаване на партньорства между общината и бизнеса за по-бързо и по-ефикасно използване на смарт технологиите в полза на града. 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image