Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (10.06.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 10 юни 2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 1 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“.

Дневният ред на събранието е:

  1. Приемане на доклад за дейността на сдружението по план-бюджета за 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2018 г.
  3. Представяне на стратегията и приемане на план - бюджет за 2019 г.
  4. Определяне на размера на годишния членски внос за 2019 г.
  5. Вземане на решение за освобождаване на членове на клъстера
  6. Освобождаване и избор на членове на Управителен съвет и Контролен Съвет
  7. Организационни въпроси и информация за членовете.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Покана за Общо събрание на КСГЗ (10.06.2019)


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image