Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 17 октомври 2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 3 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“.  Дневният ред на събранието е 1) Приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията на КСГЗ и Бюджет за дейността на клъстера за периода 1.10.2019- 31.12.2020 г. и 2) Други.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image