Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 17 октомври 2019 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 3 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“. 

Дневният ред на събранието е 1) Приемане на План за действие за изпълнение на Стратегията на КСГЗ и Бюджет за дейността на клъстера за периода 1.10.2019- 31.12.2020 г. и 2) Други.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Покана за Общо събрание на КСГЗ (17.10.2019)


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image