Image

Всички новини

Клъстерът беше приет в SmartCityTech

Клъстерът беше приет в SmartCityTech

Партньорството SmartCityTech включва 10 партньора от 7 различни страни от ЕС: Белгия, Дания, Германия, Испания, Италия, България и Португалия.

В партньорството са включени следните организации: DSP Valley, Brains Business, ZD.B, BICCnet, GAIA, SCC Cluster, AMEC, House of Energy, TICE.PT, Клъстер София град на знанието и Danish Sound Network.

Smart City Tech има за цел да повиши конкурентоспособността на компаниите от ЕС, като подкрепя разработването на решения, базирани на цифрови технологии, с цел развитие на устойчиви градски райони чрез прилагане на съвместна програма за сътрудничество.

  • Дейност 1 - Изграждане на жизнена и глобална екосистема от компании, политици, академични среди, инвеститори и граждани, готови да се включат в съвместни проекти.
  • Дейност 2 - Разработване на съвместна визия за интелигентни системи за градски райони, която ще доведе до концентриране на наличните ресурси върху дейностите, които могат да създадат най-голямо въздействие за градските райони.
  • Дейност 3 - Развитие на глобални иновационни възможности, което позволява ефективно разработване на нови решения за интелигентни системи за градски райони.
  • Дейност 4 - Стимулиране на активно сътрудничество между заинтересованите страни по конкретни проекти, водещи до добавена стойност за всички заинтересовани страни в екосистемата.
  • Дейност 5 - Мобилизиране на финансирането, чрез публични или частни средства, като основен ресурс за стимулиране на проектите.

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image