Image

Всички новини

На 25.06.2021 г. се проведе Общо събрание на КСГЗ

На 25.06.2021 г. се проведе Общо събрание на КСГЗ

Днес, 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет на основание на чл.20 от Устава се проведе Отчетно-изборно общо събрание на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294. 

Преди да бъде открито събранието участниците сведоха глава в единоминутно мълчание в знак на уважение и признателност пред дългогодишния координатор на клъстера Марионела Симова, която ни напусна завинаги след кратко боледуване. 

За Председател на Общото събрание беше избран Веселин Тодоров, а за протоколист Ина Генчева. Участие взеха представители на 25 организации от общо 47 члена, вписани в актуалния списък, с което беше осигурен кворум за вземане на следните решения:

 1. Прие единодушно годишен отчет за дейността за 2020 г. по доклад от Димитър Христов
 2. Прие единодушно годишен финансов отчет за 2020 г. по доклад от Димитър Христов
 3. Прие единодушно план и бюджет за 2021 г. по доклад от Димитър Христов
 4. Прие промени в Устава на сдружението по доклад на Веселин Тодоров
 5. Избра нов Управителен съвет поради изтичане на мандата на стария УС.
 6. Избра нов Контролен съвет поради изтичане на мандата на стария КС.

Общото събрание избра следният нов състав на Управителния съвет:

 1. Стефан Малиновски - Вице президент по бизнес развитие, АДД България
 2. Д-р Мартин Захариев - Зам. Председател на Национален Борд по Туризъм
 3. Станислав Червенков - Зам. директор, Фондация Център за предприемачество и управленско развитие (CEED - BG)
 4. Проф. д-р Костадин Костадинов - Ръководител офис за трансфер на технологии, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН
 5. Д-р Димитър Георгиев - Старши изследовател, Институт за медицински научни изследвания; Изпълнителен директор, Paralax Life Sciences,
 6. Димитър Христов - Управител, ХИРОН - Иновационен Мениджмънт
 7. Проф. д-р Руслан Пенчев - Ректор, Международно висше бизнес училище
 8. Димитър Филипов - Управител, Блу Стратеджи ООД
 9. Д-р Цветелина Йоргова - старши експерт по трансфер на технологии, ГИС Трансфер Център, IP Ambassador за България.

Общото събрание избра следният нов състав на Контролния съвет:

 1. Вихра Андонова - Председател на УС, Фондация Евро-перспективи
 2. Милена Колева - Изпълнителен директор, Сдружение Клуб по управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС), Академия по иновационен мениджмънт
 3. Николай Ярмов - Изпълнителен директор, Фондация Център за предприемачество и управленско развитие (CEED - BG)

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image