Image

Всички новини

Резултати от анкетно проучване

Резултати от анкетно проучване

Налице са обобщените резултати от проведеното допитване до членовете на Клъстер София град на знанието. Участие в анкетата взеха всичките 26 членове на клъстера, които са 20 фирми, 1 научна организация, 1 университет и 4 НПО. Разбираемо, най-голям дял от участниците в клъстера и съответно в анкетното проучване имат организациите, чиито дейности са в областта на информационните технологии, информационните услуги и издателска дейност (12 бр.), следват научно изследователските организации (3 бр.), подпомагащи бизнеса организации (2 бр.), производство на компютърна и комуникационна техника (2 бр.), обучение и образование (2 бр.) и други като консултантски, архитектурни и инженерни дейности (5 бр.).

 

Как членовете оценяват декларираните цели на клъстера?  Макар и всички заложени цели да са получили сравнително високи оценки, на първите три места е посочено следното:

 1. съвместно участие в проекти за създаване на иновативни решения (продукти) и нови технологии,
 2. съвместни инвестиции в споделена научно-изследователска и развойна дейност, в т.ч. в  обща специализирана база / инфраструктура и
 3. повишено ниво на интернационализация и конкурентоспособност на клъстера и неговите членове, вкл. дейности за привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални клъстерни връзки;

На въпроса какви очаквания имат членовете от участието им в клъстера най-висок приоритет получиха отговорите за по-добър достъп до:

 1. квалифицирани кадри за текуща дейност и за трансфер на технологии;
 2. обща инфраструктура, изградена с помощта на клъстера и
 3. пазари и дистрибуторски мрежи.

Най-високо членовете оценяват следните свои потребностите от услуги, които биха получили от клъстерната организация:

 1. разширяване на мрежите за сътрудничество и насърчаване на дейността им на международна сцена;
 2. възможност за ползване на общи Интернет инструменти и онлайн услуги, подкрепящи сътрудничеството и достъпа им до информация; 
 3. маркетиране на проекти и използване на клъстера като партньор в реализацията на общи проекти и обща платформа и
 4. ползване на клъстера като обща маркетингова платформа за позициониране на предлаганите продукти и услуги;

На въпроса за какво членовете биха потърсили съдействието на клъстера, са очертани следните три най-високи приоритета:  

 1. излизане на нови международни пазари и в областта на НИРД;
 2. засилване на позициите на фирмите - членове на основния им пазарен сектор/сегмент  и
 3. влияние върху нивото на иновативните решения и за въвеждане на пазара на иновативни продукти и услуги.

На последния въпрос какво ще засили клъстерната организация чрез дейността си, съответно на водещите три места са посочени следните отговори:

 1. привличане на национални и европейски средства за развитие,
 2. сътрудничество между членовете и с публичните институции и местната власт и на същата позиция е и ключовото
 3. увеличаване на активността при обучение и повишаване компетенциите и квалификацията на собствения персонал.

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image