Image

Всички новини

Общо събрание на Клъстер София град на знанието

На 07.06.2017 г. Клъстер София град на знанието проведе своето първо Общо събрание след учредяването му на 25.01.2017 г. като сдружение по ЗЮЛНЦ.

 

Така Клъстерът навърши пет месеца свой организационен живот и неговите инициатори очакваха на това събрание да получат от страна на членовете потвърждение за визията, целите и заложената стратегия за развитие както и оценка за свършената до момента работа.

Общото събрание се запозна със състоянието, целите и стратегията за развитие на организацията и прие, че предприетите до момента действия за организационно изграждане на клъстера са били необходими, целесъобразни и съответстващи на устава и подкрепи визията на Управителния съвет за бъдещето на клъстерната инициатива.

Събранието разгледа Вътрешния правилник на клъстера и прие, че в него се изясняват, доразвиват и привеждат на оперативно ниво заложените в Устава норми и регламенти. Правилникът става задължителен за членовете, органите за управление и клъстерната администрация. Като минимум той съдържа следните раздели: 1) Организационна структура; 2) Правила и процедура за членство; 3) Длъжностни характеристики на администрацията; 4) Правила за работа на органите за управление; 5) Правила за работа на помощните органи; 6) Вътрешна система за разплащане.

Събранието взе решение за годишния членски внос като го определи на 250 лева годишно за всички членове, но даде възможност на УС да взема решения за освобождаване от членски внос на някои организации, които са с изключителен принос в научната дейност както и за предоставяне на една година гратисен период за кандидат-членове на клъстера, които са стартиращи предприятия (фирми с до 1 година от дата на регистрацията им).

Събранието завърши с обсъждане на подготовката на планираната за 28 септември 2017 г. международна конференция София - град на знанието и изслуша представянето на дейността на един от членовете на клъстера Инвестор.бг.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image