Image

Всички новини

Клъстерна среща

По инициатива на двама от членовете на клъстера ХИРОН - Мениджмънт консултинг и ГИС Трансфер център на 18.07.2017 от 11.00 ч. в офиса на Клъстер София град на знанието се състоя вътрешна клъстерна среща за желаещите да получат информация и консултации по отворената процедура на ОПИК BG16RFOP002-1.00 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. По нея се предвижда финансова подкрепа за предприятията от всички категории, които към датата на подаване на проектни предложения имат три приключени финансови години ( 2014, 2015 и 2016 г.). Подкрепата е предназначена за разработка и внедряване на производствени и продуктови иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС), които са и тематични области за повечето от членовете на клъстера.

 

Лектори бяха проф. Г. Райчевски и Димитър Христов. Обсъдени бяха основните изисквания за участие в процедурата и най-важните фактори за допустимост и успех на проектите.

 


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image