Всички новини

Клъстер София град на знанието към момента осъществява инициативи, пряко свързани с целта на сдружението да работи за процеса на трансформация на град София в „интелигентен град“, респективно в „град на знанието“.  Днес на 26.07.2018 г. с писмо до госпожа Й.Фандъкова общината получи информация за тези инициативи с цел по-високо ниво на информираност и координация между Общината и всички заинтересовани страни, реализиращи подобни задачи, програми и проекти, свързани с процеса на създаване на интелигентен град. На СО бе предложено да се включи  като партньор или водеща заинтересована страна в реализация на следните по-важни инициативи:

1. Седмица на знанието в София (Sofia Knowledge Week) - седмица на отворените дни за представяне на постиженията, плановете и проектите свързани с икономиката на знанието в град София. Фокус - иновации и знания. Участници - интензивни на знания фирми, научни, образователни и културни институции и организации. Следва се примера на Vienna Knowledge Week. Седмицата на знанието предстои да се проведе през втората половина на м. ноември 2018 г. , а предвидените пет отворени дни съдържат следните тематики: 

  • Международна конференция за градове на знанието; 
  • Знания и иновации в университетите; 
  • Наука и иновации; 
  • Смарт сити политики и технологии
  • Знания и иновации в културата и изкуството.

Към момента в по-напреднала фаза е подготовката на първия ден - международна конференцията за градове на знанието, която се организира от клъстера както и петия тематичен ден. За останалите дни се водят разговори със заинтересовани страни и партньори. В тази връзка Столична община и лично Кмета са поканени да станат патрон на цялото събитие и съответно да го подпомогнат чрез осигуряване на подходящи места за провеждането на тематичните дни.

2. Награда за привличане на таланти (Sofia Smart City Talents Award) - учредяване на ежегодна награда на град София, която да се връчва на компанията, привлякла най-голям брой българи от чужбина, работещи и/или специализиращи в областта на смарт сити технологиите. На Общината се предлага да учреди такава награда като я включи в годишния си бюджет или като привлече за спонсор финансова институция по линия на КСО. Тази инициатива е изключително важна за общината тъй като тя ще бъде доказателство за интелигентното управление на града чрез инструменти подкрепящи системата на човешкия капитал на столицата. Тя ще бъде конкретно действие, произтичащо от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на град София, приета от Общинския съвет преди две години. Клъстерът, обединяващ интензивните на знания индустрии, ще подкрепи организационно тази инициатива, не само защото интелигентния град се нуждае от специалисти със сериозни знания и дигитални умения, но и в отговор на сериозния дефицит от квалифицирани кадри в тези индустрии.

3. Платформа за смарт сити технологии (Sofia Smart City Marketplace) - клъстерът разработва платформа за ползване от Общината, институциите и бизнеса с отворен достъп до бази данни за търсене на смарт сити технологии. Опростява се процеса на намиране, валидиране и прилагане на най-новите технологии, така, че да се поощри въвеждането на интелигентни решения за развитието на град София. Процедурата за възлагане на тази платформа е в ход като има и възможност за създаване на партньорства на базата на подходящ бизнес модел. Платформата ще бъде интелектуална собственост на клъстера, но ще функционира в полза на общината. В последствие ще се отвори и свърже с други градове, увеличавайки по този начин пазара за смарт сити технологиите и създавайки нови потребности стимулиращи процеса на трансформация на града. 

4. Проучване на пазара на смарт сити технологиите в София – в края на м. август се започвпазарно проучване. То трябва да ни предостави информация, изводи и препоръки за състоянието и тенденциите на пазара на смарт сити технологиите в град София до 2025 г. Това е специфичен нововъзникващ пазар за производство, доставка, въвеждане и използване на „смарт сити продукти, процеси или услуги“, които се интегрират в управлението на активите и инфраструктурата на града. Проучването ще осигури на Общината и останалите „играчи“ информация за пазарните потребности на смарт инфраструктурата на града, включваща: смарт транспорт, смарт ВИК, смарт строителство, смарт енергия, смарт сигурност, смарт образование, смарт здравеопазване, и смарт управление. Тази информация ще послужи в процеса на интегрираното планиране на интелигентния град, модел за което се очаква в края на годината да бъде получен по линия на работната група към European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP- SCC).

5. Стратегия с план за действие за превръщане на София в интелигентен град (Sofia Smart City) - разработката е в процедура на възлагане и ще стартира в края на месец август. В нея ще има препоръки за актуализация на съществуващата ИСИС на град София и модел за интегриран план за етапите за изграждането на Sofia Smart City.

6. Изложение Sofia Smart City Expo – изложението предстои да се проведе през март - април 2019 г. под това или под подобно заглавие. Доколкото има още едно подобно изложение, то има за цел да покаже иновациите и напредъка на индустриите, базирани на знание в т.ч. и на достиженията в смарт сити технологиите, фокусирано основно върху потребностите на град София. Събитието ще бъде специално насочено към привличане на инвеститори за града и за създаване на възможност за по-добро сътрудничество между града и бизнеса. Клъстерът разполага с бюджет за част от присъщите разходи, но се нуждае и от привличане на партньори (в т.ч. медийни) както и от спонсори.  Столична община и лично Кмета е поканен да бъде патрон на събитието, а представителите на общината са добре дошли с предложения за по-ефективното провеждане на събитието.

 

 

 


В последния ден на Седмата годишна среща на високо равнище "Централна и Източна Европа - Китай", позната като "16 + 1", която се проведе в София на 6 и 7 юли, Клъстер София град на знанието беше посетен от г-н Стенли Уей, Управляващ директор и Иан Ианг - директор на международното сътрудничество на базираната в Шанхай компания "Oneness International Group Limited". Компанията представлява интересите на инвеститори и управители на фондове от високо ниво от Хонконг и емирство Абу Даби.

Преди това гостите от Китай и представителите на клъстера проф. Д-р Румен Николов – Зам. Председател на Управителния съвет и Димитър Христов - Изпълнителен директор бяха поканени на среща от проф. Д-р К. Костадинов, специален съветник на Министъра на науката и образованието.

Всички участници в двете последователни срещи изразиха задоволство от проведените дискусии. Гостите бяха впечатлени от концепцията за град на знанието и инициативите на клъстера за интелигентни градове и изразиха убежденията си, че съществува възможност за силна синергия от съвместна работа. По време на срещата г-н Стенли Уей заяви, че те вярват в три ключови ценности, които са база за устойчив икономически растеж.

  • Индустриална интеграция - оптимизиране на индустриалните ресурси, задвижвани от иновациите, за ускоряване на растежа и развитието на регионалната икономика;
  • Урбанизъм - интегриране на същността на китайските и западните култури в съчетание с иновациите за оптимизиране на устойчивостта на градските екосистеми;
  • Финансова иновация - прехвърляне на напреднал финансов опит и капиталови ресурси от света, адаптиране към местната икономика, създаване на взаимноизгодни сътрудничества.

Г-н Стенли Уей отбеляза: "Нашите визии и ценности са в съответствие със Седмата среща на върховните ръководители на страните от ЦИЕ и Китай, ние вярваме, че заедно задълбочаваме откритото и прагматично сътрудничество за приобщаващо благоденствие". И двете страни се съгласиха с концепцията на г-н Уей, че въпреки че българската икономика е малка, България би могла да създаде подходящ източен център за сътрудничество с Китай в тази част на Европа и в Европа като цяло.

Димитър Христов също така подчерта, "Аз лично вярвам, че в България има сериозен пазар за интелигентни технологии, иновационни пространства и инфраструктура, което ще ускори процеса на трансформация на страната и главно София в икономика на знанието. В основата на това са образованието, науката и културата и това е причината за създаването на Клъстер София град на знанието. Винаги съм вярвал, че инфраструктурните инвестиции са най-успешни там, където живеят интелигентни хора, защото създават климат за привличане на таланти, увеличават регионалния потенциал за генериране на иновации и в резултат на това създават нови потребности, които трябва да бъдат задоволени с все повече инвестиции " .

Участниците в срещата бяха също впечатлени от изявлението на г-н Уей, че България и Китай са все още са слабо развити страни и трябва да наваксат да достигнат Запада. Поставянето на двете страни в една група е доказателство за системното мислене на новото поколение бизнес лидери в Китай. Да, растежът и особено интелигентният растеж е това, което трябва да бъде целта и за двете страни, въпреки че прогнозите показват, че Китай ще се превърне в най-голямата в света икономика след няколко години. Но нито мащабът на икономиката, нито блясъкът на финансовите мегаполиси, като Хонконг или Шанхай, са най-важните показатели за растежа. „По-важното в тази връзка е“, допълни проф. Д-р Костадинов, „качеството на живот на всеки гражданин в нашите страни и това може да бъде постигнато само въз основа на интелигентен растеж".

Българските участници бяха изненадани от факта, че г-н Уей и г-н Ян осъзнават трудностите на България в преходния период и за това, че нито размерът на човешките ресурси, нито природните ресурси на България са били благоприятни за един по-бърз процес. Модернизацията е в ход, но обикновено промените в старите общества са по-бавни и по-скъпи. Изграждането на нови и съвременни икономики въз основа на най-новите технологии е по-лесно отколкото промени по класическия начин, казаха те.

В края на срещата българските участници предадоха на гостите проект за Меморандум за разбирателство и двете страни се договориха да го разгледат и подпишат през следващите месеци.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.