Image

Всички новини

Участие в клъстерна среща в Брюксел

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) взе участие в European Cluster Matchmaking Event 2018, среща организирана от Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration Platform (ECCP)). Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския ден на индустрията  (EU Industry Day) на 21-23 февруари 2018. Събитието събра високопоставени политици и мениджъри на клъстери, за да обсъдят действия за по-нататъшното развитие на индустриалната конкурентоспособност в Европа.


Участие на Клъстер София град на знанието в изложение Smart Cities 2018

Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното изложение SEE Smart Cities 2018, което ще се състои на 27 - 29 март 2018 г. в Интерекспо център. Темите на събитието са свързани с новите технологии за трансформация на класическите градове в интелигентни градове чрез изграждане на дигитална инфраструктура, бърз и достъп до релевантна информация; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към  управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите и всичко, което подобрява живота на гражданите.


Покана за Общо събрание на КСГЗ (14.03.2018)

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 12.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София град на знанието и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2018 г. на ул. „Цар Калоян“ № 8, 4 ет., София 1000, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет, от 15.30 ч.


Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image