Всички новини

На 5 април 2018 г. в УНИБИТ (член на Клъстер София град на знанието) се състоя кръгла маса на тема Взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава.

На кръглата маса бе представена разработката на ДАВИД Холдинг - член на клъстера, "Гео-пространствен портал за проактивно подпомагане на решения в система Кибер-Сигурност на Софийска община - концептуален модел с Интернет на Нещата (IoT)". Към разработката проявиха интерес много от участващите в дискусията. Разработката е в съответствие с т.3 от насоките на клъстера, а именно киберсигурност при Интернет на нещата.

Гео-пространственият портал се разработва отдолу-нагоре, започвайки с пилотен проект в една ограничена територия на София, (квартал) за изграждане на дигитален гео-рефериран модел и описание на всички потенциални източници на заплахи - стари сгради, водни басейни, улици, пътища, транспортни коридори и терминали, кампуси и публични обекти, ключова комуникационна инфраструктура, сметища, свлачища и други. Според модела от значителна важност е насищането на наблюдавания регион с видео-камери и умни датчици (IoT) способни да регистрират, разпознават и изпращат гео-реферирано съдържание в Облака. Обхватът на портала включва обектни слоеве за околната среда и води, транспортната инфраструктура, енергийната преносна мрежа, публичната инфраструктурата, демографска карта и ще подпомага действията на роли от системата на МВР и координацията и МОСВ, Бърза и неотложна помощ, Единен телефон 112, Пожарна и аварийна безопасност, Жандармерия и други


В рамките на изложението Smart Cities от 27 до 29 март 2018 г. в гр. София, Интерекспо център, Зала 5, Клъстер София град на знанието проведе своя първи Информационен ден, на който бяха представени проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Клъстерът благодари на всички гости, проявили интерес към нас, на всички свои членове, които представиха своите продукти в духа на изложението и допринесоха за налагането на нашия бранд.

CSKC Logo BG

ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
НА КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД
НА ЗНАНИЕТО (КСГЗ)

27.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

11.00 – 11.15
Веселин Тодоров - Председател на УС, Клъстер София град на знанието
Откриване на информационен ден за представяне на Клъстер София град на знанието, неговите членове и проект BG16RFOP002-2.009-018-C01

11.15 – 11.45
Димитър Христов - Изпълнителен директор, КСГЗ
Инициативата - трите „К” за трансформация на София в град на знанието

11.45 – 12.15
Проф. Янко Янев, Управител на София град на знанието ООД, член на УС на КСГЗ
Световните награди на Knowledge4Development. Примерът на Виена град на знанието

12.15 – 12.45
Светлана Ломева, Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София; Румен Николов - Зам. председател на УС, КСГЗ
Клъстерите и стратегията за интелигентна специализация на София

14.00 – 14.30
Марионела Симова, Клъстерен координатор, Клъстер София град на знанието
Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието - Проект BG16RFOP002-2.009-018-C01

14.30 – 15.00
Михаил Михайлов, Контракс АД
Технологичните решения на Контракс

15.00 – 15.30
Мариана Дамова, Мозайка ЕООД
Лаборатория за хуманизиращи технологии / The Humanizing Technologies Lab

15.30 – 16.00
Милан Рашевски, Александър Шикаланов, Александър Савов, Диплейс ООД
dPlace - Smart Place as a Service, video

 

28.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

10.30 – 11.00
Мартин Кокалов, Прайс Интернешънъл ЕООД
Callflow Chatbot

11.00 – 11.30
Албена Антонова, Институт за технологии и развитие
Технологии за развитие в интелигентните градове

11.30 – 12.00
Франческо Фордиани, Майндтек ЕООД
System SINAPSI, video 1, video 2, video 3, video 4, video 5

14.00 – 14.30
Десислава Димитрова, ДАВИД Холдинг АД
ДАВИД Холдинг - успешни решения в дигитализацията

14.30 – 15.00
проф. Елена Шойкова, УниБИТ
Интелигентен университет в Умен град, video

15.00 – 15.30
инж. Калин Калинков, Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс ЕООД
Съвременни системи за проектиране на инфраструктурни проекти

 

29.03.2018 г. Зала 5, Сектор С24

10.00 – 10.30
Антония Дюкенджиева, Институт за медицински научни изследвания
Иновации и трансфер на научни знания в бизнеса

10.30 – 11.00
Любомир Петров, Телелинк България АД
Иновационната политика на Телелинк

11.00 – 11.30
Милена Колева, Клуб по управление на знания, иновации и стратегии
Академия за иновационен мениджмънт - сертифицирани умения за управление на иновациите

 


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.