Всички новини

logo site

Клъстер София град на знанието подписа договор с международната консултантска фирма Евроконсултантс България С.А за извършване на пазарно проучване и разработка на стратегия за трансформация на град София в интелигентен град. Фирмата е член на международната консултантска група Euroconsultants S.A, която има сериозен опит и репутация на пазара за консултантски услуги, осъществявани от нейните практики, регистрирани в 12 страни.

Пазарното проучване има за цел да идентифицира и опише нововъзникващия пазар Sofia Smart City към 2018 г., да посочи факторите и трендовете за неговото развитие и да предложи пазарна прогноза до 2025 г. Sofia Smart City е концепция за градско развитие, създадена върху постиженията на информационните и комуникационните технологии, които трансформират вида, структурата и начина на ползване на градските активи и ресурси в градска среда за по-добър живот на гражданите. В интелигентните градовете тези технологии се използват за развитие на критична инфраструктура на града, включваща: смарт транспорт, смарт ВИК, смарт строителство, смарт енергия, смарт сигурност, смарт образование, смарт здравеопазване и смарт управление.

Пазарът Sofia Smart City е нововъзникващ пазар за производство, доставка, въвеждане и използване на „смарт сити технологии “, които намират приложение в различни продукти и процеси, представляващи различна степен на интегриране на тези технологии в активите и инфраструктурата на града. Това е специфичен пазар, който се характеризира с потребители, клиенти, конкуренти, партньори (заинтересовани страни), доставчици и производители. Това е пазар с конкретен размер и темп на растеж, който трябва да бъде идентифициран, описан и прогнозиран .

Евроконсултантс България С.А са ангажирани също и с разработването на Стратегия за развитие , която да стане както водещ документ (пътна карта) за развитието на клъстера така и да бъде инструмент при подготовката и вземането на важни решения за цифровата трансформация на града. Съществен елемент от стратегията ще бъде разработения съвместно с ръководството на клъстера План за действие (план за превръщане на град София в интелигентен град), който ще съдържа конкретни клъстерни инициативи, предложени на общината и на всички заинтересовани страни.


logo site

Клъстер София град на знанието подписа договор с фирма ТЪЧПОИНТ за създаване на онлайн платформа - Sofia Smart City Marketplace. Платформата представлява компонент от изпълнявания от клъстера Проект BG16RFOP002-2.009-0018-C01 - Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието.

Избраната фирма ТЪЧПОИНТ е на пазара на информационните технологии от 15 години и предоставя специализирани услуги на своите клиенти за подобряване и оптимизиране на тяхната ИТ инфраструктура и системи за управление. Клъстерът се довери на опита на фирмата като цяло и на квалификацията и опита на сформирания за разработката екип.

Платформата ще представлява среда за публикуване, съхраняване и улеснен достъп до верифицирани данни за продуктови и технологични решения и иновации, които могат да се използват в процеса на трансформация на града в интелигентен град. Тя ще осигури отворен достъп на публичните институции и на всички заинтересовани от създаването на този пазар страни до информация за най-новите технологични решения, продукти и услуги и ще подпомогне тяхното разпространение и внедряване. Мисията на Sofia Smart City Marketplace е да опрости процеса на намиране, валидиране и внедряване на нови технологии на ниво град, така че местната власт и свързаните с нея организации и институции да могат да намират най-подходящите интелигентни решения, целящи подобряване на живота на местните общности.

До 2020 г. се смята, че броят на свързаните устройства (обикновено наричан интернет на нещата) ще надхвърли 50 милиарда. В градската среда тези нови технологии превръщат градския живот и помагат за създаването на по-устойчиво развитие. Непрекъснато се появяват нови технологии, които могат да бъдат успешно използвани в публичния сектор. Скоростта на появата е достатъчно голяма и представлява сериозно предизвикателство за това как най-новите постижения да достигат бързо до служителите, които се грижата за създаването на интелигентни градове.

Принципът на работа на платформата ще бъде следният: постъпващите първични данни от собствениците на технологичните решения ще се верифицират, филтрират и регистрират в база данни, а достъпът до тях ще бъде отворен и ще позволява проблемно - ориентирано търсене от страна на заинтересованите страни.

Обявена чрез подкрепата на ОП Иновации и конкурентоспособност и в сътрудничество със Столична община, платформата може да стане интелигентен инструмент, който би могъл ако не да замести, то да подобри възлагането на обществени поръчки, позволявайки по този начин по-бързото и ефикасно внедряване на новите технологии за подобряване на градските процеси. Самата платформа може да стане и инструмент за нови бизнес модели в процеса на създаването на интелигентен град. В перспектива към платформата могат да се добавят нови функционалности както и да се разшири географското й приложение чрез привличане на други градове от страната и чужбина.

 


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.