Image

Всички новини

Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 25 юни 2021 г.

Управителния съвет (УС) на сдружение „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе  на 25.06.2021 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет със следния

ДНЕВЕН РЕД:


Победители в Towards Green Transition Facility

Клъстер София град на знанието е един избраните общо 25 европейски клъстера, които са включени в инициативата на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP) „Towards Green Transition Facility“. Тази инициатива на ECCP, която е финансирана от Европейската комисия, ще даде възможност на регистрираните в платформата на ECCP клъстери, да популяризират сред своите членове уменията за осъществяване на т.н. зелена трансформация. Това може да се осъществи чрез получаване на техническа помощ от висококвалифицирани специалисти. 


Фестивал за стартъпи в Хонконг - StartMeUp

Предстои един от най-интересните фестивали в азиатската стартъп екосистема - Фестивалът Start Me Up. Организира се от нашия партньор - Invest Hong Kong, който е подкрепен от множество големи организации.

Това едноседмично събитие обхваща всички теми, свързани с предприемаческата екосистема в Хонконг.

Предлагат се разнообразни възможности бизнесът от Европа да си сътрудни с азиатските стартиращи фирми, както и много други идеи , които Хонконг предлага като врата към Азия.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image