Image

Всички новини

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 12.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София град на знанието и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2018 г. на ул. „Цар Калоян“ № 8, 4 ет., София 1000, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет, от 15.30 ч.


На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.


Клъстер София град на знанието подписа споразумение за сътрудничество с Виa Експо, организизатори на международното изложение SEE Smart Cities 2018, което ще се състои на 27 - 29 март 2018 г. в Интерекспо център. Темите на събитието са свързани с новите технологии за трансформация на класическите градове в интелигентни градове чрез изграждане на дигитална инфраструктура, бърз и достъп до релевантна информация; цялостни, интегрирани услуги за населението; иновативен подход към  управление на енергията, водата, отпадъците и ресурсите и всичко, което подобрява живота на гражданите.


Управителният съвет на Клъстер София град на знанието обявява среща - дискусия, на която се канят всички членове, приятели и партньори на клъстера. Дискусията ще се проведе на 16 ноември 2017, от 16:00 до 18:00, на ул. Цар Калоян 8, ет. 4, в Центъра за обучение на адвокати.


Блог публикации

© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image