Обяви

Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 3: "Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове" и Дейност 5: "Създаване на капацитет на клъстера и членовете му за сътрудничество чрез назначаване на експерт по интернационализация, включване на 60 представителя в партньорски посещения, участия в национални форуми, срещи в мрежата клъстери на знанието и специализирани международни изложения" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:
Организиране на събития и бизнес пътувания за Клъстер София град на знанието:
ОП1: Организиране на международна конференция
ОП2: Организиране на международно изложение
ОП3: Организиране на 60 бизнес пътувания за служители на членове на Клъстер София град на знанието

Срокът за подаване на документи е 20.11.2018 г.

Оферти се подават единствено през модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИСУН 2020.

Тръжна документация


Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието търси да назначи за срок от 8 месеца:

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете професионална автобиография и документи, доказващи образование, предишен опит, квалификации и др. по Ваша преценка. Документи се подават единствено по електронна поща, на e-mail адрес: office[at]knowledgesofia.eu.

Срокът за подаване на документи е 26.08.2018 г.

Само предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на разговор. Поверителността на Вашите данни е гарантирана.


Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:
Възлагане и разработване на маркетингови инструменти за Клъстер София град на знанието:
ОП1: Възлагане и разработване на маркетингова стратегия с план за превръщане на София в интелигентен град
ОП2: Възлагане и реализация на пазарно проучване и консултантски услуги за навлизане на нови пазари
ОП3: Възлагане и разработка на онлайн платформа с база данни за знания и иновации в гр. София

Срокът за подаване на документи е 19.09.2018 г.

Оферти се подават единствено през модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИСУН 2020.

Тръжна документация


Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:
Възлагане и разработване на маркетингови инструменти за Клъстер София град на знанието:
ОП1: Възлагане и разработване на маркетингова стратегия с план за превръщане на София в интелигентен град
ОП2: Възлагане и реализация на пазарно проучване и консултантски услуги за навлизане на нови пазари
ОП3: Възлагане и разработка на онлайн платформа с база данни за знания и иновации в гр. София

Срокът за подаване на документи е 22.08.2018 г., 17.00 ч.

Оферти се подават единствено през модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИСУН 2020.

Тръжна документация


© 2019 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.