Image

Обяви

Публичната покана за маркетингови инструменти

Публичната покана за маркетингови инструменти

Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 4: "Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера чрез информационни материали, маркетинг стратегия и платформа с база данни, консултантски услуги и придобиване на знак за качество" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:

Възлагане и разработване на маркетингови инструменти за Клъстер София град на знанието:
ОП1: Възлагане и разработване на маркетингова стратегия с план за превръщане на София в интелигентен град
ОП2: Възлагане и реализация на пазарно проучване и консултантски услуги за навлизане на нови пазари
ОП3: Възлагане и разработка на онлайн платформа с база данни за знания и иновации в гр. София

 

Срокът за подаване на документи е 22.08.2018 г., 17.00 ч.

Оферти се подават единствено през модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИСУН 2020.

Тръжна документация


Иновационен хъб София

© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image