Image

За клъстера

Документи

Документи

Учредителен протокол

Протокол от учредителното събрание на клъстера от 19.12.2016 година.

Устав на клъстера

Уставът урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел. Акт. версия от 14.03.2018 г.

Вътрешен правилник

Вътрешен правилник за дейността на Клъстер София град на знанието, приет от ОС на 14.03.2018 г.


© 2020 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image