Blog publications

Seminar on Knowledge Management

Seminar on Knowledge Management

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара беше дискутирано следното:  Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация;  Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери;  Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС;

 Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.


Latest news

© 2022 SOFIA - Knowledge City - cluster.
Image