Image

Блог публикации

Да стъпиш накриво

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

Накриво стъпват тези, които недовиждат или вървят с гордо вдигнати глави. Още по-накриво стъпват тези, които недочуват сигналите за пропаднал път. От Клъстер София град на знанието отдавна „надуваме свирката“ и предупреждаваме - умните градове идват, настъпват неизбежно и Община София трябва да е готова да поведе този процес, а не да го следва. Защото както в Европа така и по света вече е натрупан сериозен опит, защото грешките са идентифицирани и известни и защото технологиите са достигнали адекватно ниво.


Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Екип на Клъстер София град на знанието

Представяме в резюме най-новия доклад, публикуван от SmartCitiesWorld (www.smartcitiesworld.net). SmartCitiesWorld е платформа, която е централизиран източник на информация за инфраструктурата, необходима за създаването на интелигентните градове - днес и за в бъдеще.В доклада се разглеждат тенденциите при интелигентните градове на база на собствени проучвания на световния опит и на съществуващите добри практики и реални казуси. 


Клопките в стратегиите за интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

Все повече градове по света си поставят задачата да се превърнат в „интелигентни градове". Добре помним периода, когато започна т.н. „световно движение“ за електронно правителство? Бяха създадени много интелигентни неща и се постигнаха значителни успехи в доста държави и много градове, но рекапитулацията към днешна дата показва, че в повечето случаи потребностите на гражданите и на бизнеса не са задоволени по най-добрия начин. Един по-внимателен преглед на техните стратегии и начина на действие разкрива, че повечето от тях повтарят грешките, допуснати при първата вълна на електронно управление.


Политика и практически действия за превръщане на София в град на знанието

Димитър Христов

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена. Мнението на гражданите за София е важно, но още по-важно е самите граждани да имат достатъчно информация и знания за причините и следствията от предлаганите от тях решения за града. Необходим е „подход на знанието“ в управлението на града, който поставя нетрадиционни изисквания към градските власти:


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image