Image

Град на знанието

Статистика на гр. София

Статистика на гр. София

София - град на знанието в цифри:

 • 75% от общия брой научни публикации за фундаментални изследвания за страната;
 • налична преобладаваща част от националната научна инфраструктура (научно оборудване, съоръжения, бази от данни, крупни компютърни мрежи, специализирани научни лаборатории, уникални природни и географски ресурси и услуги, необходими за висококачествени и конкурентни научни изследвания, трансфер, обмен и защита на научното знание);
 • първо място в страната по брой на: университети (20), колежи (24), общообразователни и специални училища и гимназии (299), студенти (105 650 - годишен випуск през 2015 г. 22733 души), преподаватели във висши училища (11 978 души); заети с професионална дейност и научни изследвания (46 854 души);
 • първо място по дял от населението ползващо Интернет (78%), при среден за страната 60%;
 • първо място по брой издадени книги и тираж - 3 971 заглавия с тираж от 2 317 000;
 • брой заети лица в града 649 400 души, от които 51% с висше образование (2015 г.);
 • 40% от БВП на България (2016 г.) и първо място по БВП на глава от населението: 24 982 лв. (2015 г.)
 • трето място в ЕС по годишен темп на растеж на БВП на глава от населението (38%, след Братислава - 69% и Букурещ - 55%).
 • брой търговски предприятия 108 776, от които заети с: професионална дейност и научни изследвания - над 20%, информация и творчески продукти над 6%, образование над 1,3% и култура и спорт - над 1,6%.
 • дял на предприятията от общия брой в страната: микропредприятия (27%), малки (29%), средни (30%), големи (35%).
 • 85% от всички работещи заети в сектор ИКТ в страната (над 25 000 души със средна възраст 25,5 години)
 • 60% от приходите на ИКТ компаниите в страната от износ.
 • 6,7% добавена стойност от ИКТ (2 пъти по-висока от националната :3,64% (2010 г.).
 • над 96% от създадената добавена стойност във филмовата индустрия
 • над 90% от създадената добавената стойност при софтуера за видео игри.

Повече информация за икономиката и културата за гр. София може да намерите тук.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image