Image

Град на знанието

Стратегия за интелигентен град

Стратегия за интелигентен град

В основата на стратегията за развитие на инициативата София град на знанието е Иновационната стратегия за интелигентна специализация на гр. София (ИСИС) - един стратегически документ, разработен от екип специалисти към Община София. Сред специалистите, участвали в разработката са и някои от учредителите на София град на знанието, което е гаранция за успех. Стратегията за Интелигентен град неминуемо се свързва с ИСИС, но освен това тя е и още нещо.

Клъстерът София град на знанието си е поставил задачата да изследва тази проблематика в дълбочина и в съответствие с интересите на своите членове да представи пред Община София и пред обществеността, своето предложение на пътна карта за превръщане на София в интелигентен и креативен град на своите граждани. А, както е добре известно всяка интелигентност се гради върху знанието.

Приоритетните технологии и продукти за членовете на клъстера са тези, които създават икономиката на знанието: софтуер, информационни и интелигентни системи за управление на бизнес процеси, Internet of things & everything, Big Data, Grid and Cloud Technologies; Smart Grid, мобилни и семантични технологии; 3D дигитализация, виртуална и добавена реалност, дигитализация на културно-историческо наследство, игри с рекламен, маркетинг, образователни и сериозни игри,  е-обучение (отворени курсове и съдържание),  аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), дигитални хранилища, дигитални медии, виртуален показ на изкуство, социализация на културно-историческото наследство, метаданни и системи за търсене, сериозни игри и др.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.