Image

Град на знанието

Защо клъстер?

Защо клъстер?

В София съществува естествена концентрация на предприятия от различни индустрии и сектори в т.ч. базирани на знание. Част от тези естествени клъстери вече прераснаха в сдружения с различна степен на развитие и зрялост. София град на знанието не е секторен клъстер, а „клъстер на знанието“, в който взаимовръзките между членовете му са в триъгълника на знанието - образование - наука - бизнес (фирми на знанието). Клъстерът София град на знанието (КСГЗ) е фокусиран върху процеса на превръщане на информацията в знание и знанието в иновации. Това го отличава от останалите клъстери и го приобщава към т.н. клъстери на знанието.

Създаването на такъв клъстер не е самоцел. От една страна той е резултат на съществуващите силни взаимовръзки между по-голяма част от членовете му, а от друга страна е добре обмислен инструмент за реализация на концепцията София град на знанието. Клъстерът е обединение на юридически лица - търговски дружества, научни организации, университети и организации подпомагащи бизнеса. Ядрото на клъстера е мрежа от взаимосвързани фирми - производители и доставчици на продукти и услуги в областта на информационните технологии (ИТК инфраструктура, софтуерни решения, бази данни, информационни системи и др.) и в областта на бизнес услугите (управление на бизнеса, информационно обслужване, издателска дейност, радио, телевизия, печатни издания, творческа дейност, организиране на събития и др.).

Втора по брой група са организациите с нестопанска цел, които са важен партньор на фирмите в процеса на трансформирането: информация - знание - иновации. Те предоставят обучения и реализират проекти в подкрепа на информационните технологии на бъдещето, иновациите и предприемачеството, привличането на таланти и трансфера на технологии. В клъстера членува и международно признат научен институт за космически технологии и университети с програми в специалностите информатика и компютърни науки, чрез които се затваря триъгълника на знанието: бизнес - наука - образование.

КСГЗ е отворен и негова цел е привличане на критичен брой членове за реализация на концепцията за град на знанието. Чрез участието си в това доброволно сдружение членовете на клъстера очакват да постигнат по-ефективно използване на наличните ресурси, по-добро управление на знанията и иновациите, решаване на проблемите с квалификацията и недостига на специалисти, навлизане на нови пазари, разширяване на експортния капацитет и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, а от там и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Инициаторите на клъстера очакват този инструмент да привлече все повече фирми, образователни и развойни организации и да постигне критична маса, способна да въздейства върху иновационната екосистема на града. Изграждането на организационен, ресурсен и маркетингов капацитет в рамките на този инструмент е едно от сериозните предизвикателства пред инициаторите.


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image