Image

Обяви

Обява за набиране на допълнителни вноски от членовете

Обява за набиране на допълнителни вноски от членовете

Настоящата обява е отправена към актуалните и бъдещите членове на Клъстер София град на знанието и е в изпълнение на Решение 13 от Протокол от Общото събрание на сдруженето от 07.06.2023 г., съгласно който се прие решение да се обяви набиране на допълнителни целеви вноски от членовете на клъстера съгласно приетите изменения и допълнения в чл.10 ал.6 т. 3 буква „в“ от Устава. 

Цел на обявата е формиране на паричен фонд за покриване на част от разходите за оперативно управление на сдружението до 31.12.2024 г.

 • Размерът на една минимална вноска е 2 000 лв.
 • Крайна дата за набиране на фонда: 01.10.2023 г.
 • Вноската е доброволен акт, и може да бъде направена от всеки кандидат-член, редовен или асоцииран член, с което организацията придобива статут на ангажиран член до края на 2024 г.

Съгласно Устава на сдружението ангажираните членове са редовни членове, които имат съществен паричен принос за финансиране на дейността на клъстера, за което в съответствие с чл.15б те получават за определен срок пропорционални на приноса си допълнителни права, в случаите, когато е изпълнено най-малко едно от долните условия

 • по свое индивидуално решение внасят допълнителни имуществени и парични вноски в сдружението;
 • правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена в Устава или с решение на Общото събрание, където е посочена целта, размера и начина на събиране на вноските.
 • предоставят парични средства под формата на заем или отдават под наем или възмездно недвижими имоти или индивидуално определени движими вещи
 • правят дарения и сключват договори за спонсорство на сдружението
 • финансират инвестиционните разходи на сдружението
 • съфинансират, участват и поемат солидарна отговорност за изпълнение дейности по проекти, финансирани с публични средства;
 • участват в набиране на средства за целеви фондове за финансиране на отделни инициативи, прояви и проекти, формирани с решение на УС.

КАКВИ СА ПРАВАТА НА АНГАЖИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ (съгл. чл. 15б на Устава):

Ангажираните членове притежават всички права на пълноправните и асоциираните членове, както и допълнителни права за следното:

 • да бъдат избирани с предимство в органите на управление при равни други условия
 • да извършват търговска дейност от името на сдружението в своя полза при условия, посочени в решение на УС и съответно упълномощени по законовия ред
 • да инициализират и участват на извънредни заседания на УС с цел предлагане на собствени инициативи, идеи и решения за осъществяване от администрацията и УС на сдружението или с тяхно съдействие
 • да имат свободен достъп до провежданите от сдружението и чрез външни партньори на клъстера събития и обучения и да получават обучения по индивидуални програми при преференциални цени
 • да получават с предимство и на преференциална цена проектни и бизнес консултации от администрацията на клъстера или от нейни подизпълнители
 • да ползват логото и търговската марка на сдружението и да получават съдействие от страна на УС и администрацията на сдружението при подготовката на проекти, търговски сделки и споразумения за сътрудничество
 • да използват в своя полза маркетингови услуги и канали на сдружението на преференциални цени.

По горната обява УС може да взема решение за предоставяне и на други специфични права за конкретен ангажиран член както по отношение на срока на тяхното действие така и в съотвествие с правилото за икономическа справедливост (възвръщаемост на вложените индивидуални средства за постигане на обща клъстерна полза на базата на прозрачност при разходването на вложените средства ).


Иновационен хъб София

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image