Image

Обяви

Обява за работа

Във връзка с изпълнение на Компонент 1, Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечение на административното тяло на клъстера по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието търси да назначи за срок от 17 месеца следните експерти:


Иновационен хъб София

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image