Image

Членство

Членове на Клъстер София град на знанието могат да бъдат търговски дружества, научни организации и нейни подразделения, обучителни организации в т.ч. университети и училища, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, публични организации и чуждестранни юридически лица, които работят в интензивни на знания сектори, предимно ИТК и креативни и рекреативни индустрии и които са заинтересовани от обединяване на усилията за изграждане на силна местна икономика на знанието.

Членове на клъстера са тези фирми и организации, които виждат своето място във веригите на стойността  и доставките в технологичните области, в които работят и чрез съвместна дейност с други участници в тези вериги на регионално ниво търсят по-добър и изгоден достъп до нови технологии, нови пазари, споделена развойна инфраструктура, информация и ноу-хау.

Членовете на клъстера разбират и подкрепят концепцията София град на знанието и желаят и могат да съдействат за постигане на мисията и целите, заложени в тази концепция, виждайки в нея възможност за създаване на по-добра среда за развитие.

 Всеки член на клъстера внася годишен членски внос, размерът на който се определя с решение на Общото събрание в началото на всяка календарна година. Всички членове на клъстера са равноправни както по отношение участието си в дейността и управлението на клъстера така и по отношение размера на членския внос, който е един от източниците за финансиране на сдружението.

За 2019 г. размерът на годишния членски внос на членовете е определен с решение на Общото събрание от 10.06.2019 г. и е достъпен тук.

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image