Image

За клъстера

Документи

Документи

Устав на клъстера

Уставът урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел. Актуална версия от 25.06.2021 г.

Вътрешен правилник

Вътрешен правилник за дейността на Клъстер София град на знанието, приет от ОС на 14.03.2018 г.

Маркетингова стратегия

Маркетингова стратегия за превръщане на София в интелигентен град за периода 2019-2025 г., разработена с финансовата помощ на ОПИК.

Пазарно проучване

Пазарно проучване за навлизане на нови пазари, разработено с финансовата помощ на ОПИК.


© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image