Image

Град на знанието

Мисия и визия

Мисия и визия

Визията на Клъстер София град на знанието е да бъде инициатор и участник в процес за превръщане на София от традиционна административна столица в Интелигентен град, който изгражда и поддържа устойчиво високо качество на живот и добро управление като подпомага развитието на бизнеси, базирани на иновации и знания.

Мисията му е да обедини усилията на бизнеса от интензивните на знания сектори с тези на общината, научните, развойните, образователните и финансовите организации за реализация на концепцията чрез изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на София. 

Стратегическата цел на клъстера е да изгради собствен модел за град на знанието и създаде инвестиционни предпоставки за неговото реализиране чрез бизнес инициативи и проекти, които да управлява в полза на членовете и на цялата иновационна екосистема на града. 

Чрез дейността си Клъстер София град на знанието ще създаде предпоставки за превръщане на града в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на нови интелигентни технологии чрез мобилизиране на собствени и привлечени ресурси. Бидейки отворено сдружение от неограничен на брой заинтересовани представители на бизнеса, науката и образованието Клъстер София град на знанието предвижда да организира собствен капацитет за ефективно използване на човешките и материални ресурси на града в създаването на "иновационна екосистема" на базата на опита на водещи градове на знанието в света. В основата ще бъде управление на кооперирането и взаимодействието между фирмите в две основни тематични области: информатика и информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 

 


© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image