Image

Обяви

Публична покана за организиране на събития и бизнес пътувания

Публична покана за организиране на събития и бизнес пътувания

Във връзка с изпълнение на Компонент 2, Дейност 3: "Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове" и Дейност 5: "Създаване на капацитет на клъстера и членовете му за сътрудничество чрез назначаване на експерт по интернационализация, включване на 60 представителя в партньорски посещения, участия в национални форуми, срещи в мрежата клъстери на знанието и специализирани международни изложения" по проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, Клъстер София град на знанието обявява Публичната покана с 3 обособени позиции:
Организиране на събития и бизнес пътувания за Клъстер София град на знанието:

ОП1: Организиране на международна конференция
ОП2: Организиране на международно изложение
ОП3: Организиране на 60 бизнес пътувания за служители на членове на Клъстер София град на знанието

 

 Срокът за подаване на документи е 20.11.2018 г.

Оферти се подават единствено през модул Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ на ИСУН 2020.

Тръжна документация


Иновационен хъб София

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image