Image

Блог публикации

Пазарът на София Интелигентен град - Част 3

Пазарът на София Интелигентен град - Част 3

Екип на Клъстер София град на знанието

Следва Част 3 на публикацията "Пазарът на София Интелигентен град".

При допитване от Института Маккензи до жителите на 25 големи градове бе установен факта, че една пета от тези градове са далече от модела на интелигентните градове. Обичайните проблеми на такива градове, елементи от които могат лесно да бъдат идентифицирани и в гр. София са:

висока престъпност, липса на ефективност при пожари и други при извънредни ситуации, чести задръствания, лошо управление на отпадъците, липса на възможност за активна мобилност, недостатъчна полицейска сигурност, липса на основни комунални услуги, нередовен обществен транспорт, както и лошо качество на жилищното строителство, настаняване и получаване на общински услуги. Ясно е, че те ще загубят ожесточената битка между градовете за привличане на таланти. Недоволните най-вероятно ще напуснат тези градове в търсене на по-привлекателна среда, но за съжаление на тяхно място няма да дойдат нови таланти.

Продължаваме да представяме елементи от пазарното проучване на София Интелигентен град. Следващата област, в която могат да възникват и да се прилагат технологични решения и услуги е „ИНТЕЛИГЕНТНА СИГУРНОСТ“. Списъкът на тези решения и свързани с тях услуги включва най-малко следното:

 • Камери за тяло: Аудио, видео или фотографски системи за запис, обикновено използвани от полицейските служители за записване на инциденти и полицейски операции;
 • Управление на тълпите: Технология за наблюдение и, където е необходимо, насочване на тълпите, за да се гарантира безопасността;
 • Инспекции на сгради, основани на данни: Използване на данни и анализи за фокусиране на инспекциите върху сградите с най-големи потенциални рискове (например, приоритизиране на търговски сгради за инспекции на пожарни кодове и домове за инспекции на олово);
 • Системи за ранно предупреждение при бедствия: Технология, предназначена да предвижда и смекчава последиците от природни бедствия като урагани, земетресения, наводнения и горски пожари.
 • Оптимизиране на реакцията при извънредни ситуации: Използването на анализи и технологии за оптимизиране на обработката на обажданията при спешни действия и операциите на място, като например стратегическото разполагане на аварийни превозни средства.
 • Детекция на изстрел: Акустична технология за наблюдение, която включва аудио сензори за откриване, локализиране и предупреждаване на полицейски агенции за инциденти с изстрели в реално време.
 • Системи за домашна сигурност: Системи за сигурност, които наблюдават домовете и предупреждават потребителите, службите за спешно реагиране или и двете, за необичайна дейност.
 • Персонални приложения за алармиране: Приложения, които алармират за настъпил спешен случай, като сигнализират Център за спешна помощ, близки хора или и двете. Устройства (като лични предпазни средства за носене, детектори за катастрофи и системи за предупреждение при падане) могат да предават местоположението и гласови данни.
 • Предсказуем контрол: Използването на големи данни и анализи (включително мониторинг на социалните медии), за да се предвиди с по-голяма точност къде и кога е вероятно да се случат престъпления. Тези системи се използват за разгръщане на полицейски патрули и насочени към превенция действия.
 • Картиране на престъпления в реално време: Технология, използвана от правоприлагащите органи за картографиране, визуализиране и анализиране на модели на инциденти с престъпления. Събирането на информация и разузнаване служи като инструмент за управление за ефективно разпределение на ресурсите и създаване на отчетност между служителите.
 • Интелигентно наблюдение: Интелигентен мониторинг за откриване на аномалии, базирани на визуални емисии, включително разпознаване на лица, интелигентни телевизионни системи със затворена верига и разпознаване на регистрационни номера.

Друга изключително важна област на интелигентния град е „ИНТЕЛИГЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ“. Списъкът с решения, които бяха подложени на изследване включва:

 • Персонализирано обучение: Използването на данни от ученици за идентифициране на лица, които се нуждаят от допълнително внимание или ресурси; потенциал за адаптиране на учебната среда за отделните ученици.
 • Университетско и специализирано професионално обучение: Специален акцент върху изграждане на знания и умения в професии на бъдещето;
 • Онлайн програми за преквалификация: Възможности за учене през целия живот, предоставени в цифров формат, особено за подпомагане на лица, които са безработни или са изложени на риск да станат безработни, да придобият нови умения.
 • Местни центрове за електронна кариера: Онлайн платформи за публикуване на отворени позиции и профили на кандидати; може да използва алгоритми за съвпадение на съвместими кандидати с налични работни места.
 • Платформи и агенти за намаляване на времето за търсене на работа и увеличаване нетната нова заетост.
 • Акселератори за таланти.

Най-важния компонент на един интелигентен град все пак са хората. Създаването на интелигентни условия за подобрени грижи за тяхното здраве се превръща в една от най-важните функция в управлението на един град. Определихме „ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАДРАВЕОПАЗВАНЕ“ за такава пазарна област от концепцията за интелигентен град, в която възникват иновации и се подкрепя използването на следните технологии и услуги:

 • Интервенции в областта на общественото здраве, основани на данни за здравето на майките и децата: използване на анализи за насочване на високо целенасочени здравни интервенции за рискови групи (в този случай, идентифициране на бременни и нови майки за провеждане на образователни кампании за пре- и постнатални грижи).
 • Интервенции в областта на общественото здравеопазване за подобряване на санитарните условия и хигиената, основани на данни: Използване на анализи за насочване на високо таргетирани интервенции, като разбиране на това къде да се увеличи капацитета за поглъщане на валежи или събиране на данни за пропуски в канализационните системи.
 • Сигнали за първа помощ: Технологии, които предупреждават минувачи, обучени в CPR, така че жертвите на сърдечен арест да получават бърза и неотложна грижа.
 • Наблюдение на инфекциозни болести: събиране, анализ и реакция за предотвратяване разпространението на инфекциозни и епидемични заболявания. Включва кампании за информираност и ваксиниране (например за ХИВ/СПИН).
 • Интегрирани системи за управление на потока от пациенти: Хардуерни и софтуерни решения в реално време, които осигуряват видимост на мястото, където пациентите са в системата, за да подобрят болничните операции и да координират използването на ниво град или на няколко обекта.
 • Лайфстайл облекло: Преносими устройства, които събират данни за начина на живот и показателите за активност и информират ползвателя; може да насърчава упражнения или други аспекти на здравословния начин на живот.
 • Онлайн търсене и планиране на грижите: Инструменти, които подпомагат избора на доставчици и доставчици с финансова и клинична прозрачност.
 • Информация за качеството на въздуха в реално време: Датчици за откриване и наблюдение на наличието на замърсяване на въздуха (на открито, закрито или и двете) в реално време. Физическите лица могат да гледат информацията онлайн или на лично устройство и да решат да променят поведението си по съответния начин.
 • Отдалечен мониторинг на пациента: Събиране и предаване на данни от пациенти за анализ и намеса от страна на доставчика на здравни услуги на друго място (например наблюдение на показанията за виталите или кръвната захар). Включва технологии за придържане към лекарства, които помагат на пациентите да приемат лекарства, както се препоръчва от техния доставчик на здравни услуги.
 • Телемедицина: Виртуално взаимодействие на пациента и лекаря чрез аудиовизуална технология.

Последната дефинирана област на пазарното проучване София Интелигентен град бе самото управление на града. В областта „ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ“ включваме най-малко следните технологични решения и услуги:

 • Получаване на лицензи и и разрешителни за бизнес по дигитален път: Дигитализиран процес (като онлайн портал) за фирмите за получаване на лицензи и разрешителни за експлоатация.
 • Подаване на документи, свързани с данъците по дигитален път: Канал за бизнеса, за да извършат онлайн подаването на данъци.
 • Получаване на разрешителни за използване на земята и сградите по дигитален път: Дигитализация и автоматизация на процеса на кандидатстване за разрешаване на използването на земята и строителството, намаляване на времето за одобрение и увеличаване на прозрачността.
 • Открита база данни за кадастъра: Пълна база данни за парцелите в града, отворени за обществеността; дава възможност за по-ефективен пазар на земя чрез създаване на прозрачност на наличната земя и намаляване на разходите за регистрация на парцели.
 • Peer-to-peer платформи за настаняване: Дигитални пазари, където индивидуалните собственици могат да изброяват и дават под наем имоти за краткосрочно настаняване.
 • Цифрови граждански услуги: Дигитализация на държавните административни услуги, насочени към гражданите, като подаване на данък върху доходите, регистрация на автомобили или кандидатстване за обезщетения за безработица.
 • Местни приложения на гражданската ангажираност: Публична ангажираност в градските въпроси чрез цифрови приложения. Може да включва докладване на проблеми и нужди за поддръжка (например, докладване на счупени улични лампи чрез приложение), даване на информация за политически решения, участие в цифрови градски инициативи (като хакатони с отворени данни) и взаимодействие с градските власти и отдели в социалните мрежи ,
 • Локални платформи за връзка: уебсайтове или мобилни приложения, които помагат на хората да се свързват и потенциално да се срещат с други хора в тяхната общност. Може да се използва за намиране на хора със сходни интереси и хобита, за свързване със съседите и т.н.

 

 

 

 

 

 

 


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image