Image

Блог публикации

Професионалисти за интелигентен град - 3 част

Професионалисти за интелигентен град - 3 част

Както беше посочено в предишната статия, в резултат на изпълнението на Проект Skills4Cities стигнахме до извод, че три професии са особено важни за справяне с предизвикателствата при реализиране на проекти за интелигентни градове (Smart Cities) и те са:

  • Разработчик на проекти за интелигентни градове 
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове 
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове

Тази трета поредна статия е за втората от посочените по-горе професионални роли, Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП).

Описание на ролята

Ролята "Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП)" може да се изпълнява от външен професионалист, нает с повременен договор за конкретен проект, или от лице, което заема длъжност в градската администрация (по-рядък случай в международната практика). МП трябва да има сериозен практически опит, като освен това за предпочитане е да притежава поне бакалавърска степен по ИКТ/Електроника/Компютърно инженерство, да има дългогодишен технически опит и да е сертифициран/а за управление на проекти от международна организация, сертифицираща в областта за управлението на проекти. МП може да бъде ангажиран от градските управи или от други заинтересовани страни за управление/изпълнение на различни видове проекти за интелигентни градове въз основа на предварително разработеното задание. Тя или той може да участва както от самото начало на разработването на проект за интелигентен град, като бъде включен изцяло или частично в работата на "Разработчикът на проекти за интелигентен град", чиято длъжностна характеристика и ролева фунция описахме в предишната статия.

Освен опита, знанията и уменията в управлението и координацията на проекти, този Мениджър проекти рябва да демонстрира и много други способности, включително познаване и ефективна интерпретация на стратегията за цифрова трансформация на града и специфичния подход на проекта към външните партньорски организации, или от другите заинтересовани страни в контекста на стратегическите документи на града. Тя или той трябва да притежава добри управленски умения, включително да бъде лидер и да може да работи в екип, да притежава способност да предоставя стратегически съвети, да извършва технически надзор, да изгражда силни екипи, да наставлява персонала, да разработва работни планове и да управлява проектните бюджети и разходите. Една от най-важните роли на МП е да координира/управлява ефективно партньорската мрежа на всички градски нива (местно управление, партньори за развитие, частен сектор, неправителствени организации и академични среди).

В сравнение с другите проектни мениджъри така дефиниранията Мениджър на проекти за интелигентни градове (МП) трябва да демонстрира наличието на още по-добри писмени, аналитични, презентационни, отчетни и компютърни умения и да познава и ползва съвременните комуникационни системи (интернет, световна мрежа, имейл и т.н.), както и да разполага с добри познания по въпросите, свързани с дигитализацията, политиката за ИКТ и регулациите в тези области. Поради естеството на проектите за интелигентни градове, този МП трябва да има добра квалификация по управление на конфликти и промени. Освен знанията, които трябва да притежава един "Разработчик на проекти за интелигентен град", МП трябва да познава много добре критичните фактори за успех и дя е изучил обичайните грешки, които един град прави при реализирането на проекти за интелигентен град и да знае добрите практики както и да има опит от внедряването/управлението на проекти за интелигентен град.

Този МП трябва да може да наблюдава и контролира работата на консултантите (съветниците), институциите, персонала в градската администрация и другите партньори, да улеснява срещите и, доколкото е възможно, да гарантира навременното и отговорно представяне на резултатите и отчетите от реализацията на проекта. Трябва да си осигурява съдействието на институциите/консултантите, ангажирани с проектните задачи, в т.ч. при изготвянето на маршрутите, провеждането на срещи, логистиката и всички други дейности, свързани с договореностите по реализацията на един проект за интелигентен град.

Отговорности и задължения

Този МП трябва да осигурява необходимото техническо ръководство и административна подкрепа за координирането и изпълнението на проектните дейности в града, като същевременно да гарантира ефективното обвързване на основната стратегия на града с целите на процеса на трансформацията чрез реализирането на съответния проект за интелигентен град. Изготвя и съгласува годишен работен план за представянето на услуги за цифрова трансформация. Тя или той трябва да може да подготвя важните анализи и изследвания за сектора, като използва регионални и глобални ресурси, включително академичните среди и индустрията.

ПМ подпомага общинската администрация и отделите й за привличане на нови съюзници в процеса на трансформация на града и за засилване на ангажираността на съществуващите вече партньори. Създава тясно сътрудничество и работни договорености с интердисциплинарен екип, съставен от експерти от местните власти, частния сектор, НПО и други професионални асоциации, за да осигури добра координация, сътрудничество и навременно провеждане на дейностите по проекта. Тя или той знае как да бъдат мобилизирани допълнителни средства/ресурси за завършването на стартиралият проект чрез привличане на партньори и ангажиране и на други заинтересовани лица в т.ч. институции. Предоставя периодични отчети за напредъка на дейностите по проекта и за възникналите проблеми. Организира и участва в работни срещи по линия на проекта и в други дейности според изискванията, заложени в договора за изпълнение на проекта. Подготвя техническите задания и определя консултантите/институциите, които ще трябва да изпълняват задачи в съответствие с одобрения работен план по проекта.

Каква е връзката и приликата на тази професия с други?

Нашето разбиране и съответно отговорът на този въпрос е, че тази длъжност (професия) е доста сходна и близка до други общоприети и прилагани професии като например, Сертифициран проектен мениджър, Специалист по управление на проекти, Мениджър на европейски проекти и др.

Следващата ни статия ще бъде посветена на третата идентифицирана по този проект длъжност (професия), а именно "Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове".

--------------------------------------------------------------

Клъстер София Град на знанието е сдружение с идеална цел на предприятия от индустрии с интензивно знание, университети, научноизследователски организации, всичките свързани по веригата на производство и доставка на технологии, продукти и услуги за интелигентни градове. Това е инструмент за съвместни действия на бизнеса, образованието и науката с градските и обществените институции за генериране и ефективно използване на знания, ноу-хау и научна инфраструктура в полза на града. Основната цел и политика на клъстера е да стимулира развитието на пазара за интелигентни и пробивни технологии и да привлича таланти, необходими за цифровата трансформация на бизнеса и градовете..


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image