Image

Всички новини

Посещение на технологичен парк Gav-Yam Negev в Израел и нови проектни идеи

Двама представители на ръководството на Клъстер София град на знанието - проф. Богдан Угърчински - Зам.председател на УС и Кирил Желязков - член на КС посетиха технологичен парк Gav-Yam Negev в Израел. Посещението бе в рамките на делегацията на Президента на Р. България в Израел, в периода 20 - 22 март 2018 г. Те посетиха три от най-важните зони на парка: зона за финансова киберсигурност; зона за киберсигурност в енергетиката, екологията и водите; зона за киберсигурност в други области на функционирането на Израел.

Тези зони са под шапката на Национална дирекция за киберсигурност, която е на пряко подчинена на Министър-Председателя на Израел. Тук се намира и университета Ben-Gurion, който подготвя кадри за работа в дирекцията за киберсигурност.

Технологичният парк Gav-Yam Negev се намира в сърцето на нова градска зона и създава силна връзка между университета Ben-Gurion в Negev и Технологичния кампус на IDF. В парка са концентрирани високотехнологични и научноизследователски компании и организации за академични изследвания, което го прави водещ изследователски и технологичен център в света. Местоположението на парка е достъпно за всички, които живеят в околните квартали, включително и десетки хиляди студенти и специалисти на IDF, които работят в технологичния кампус. Паркът е фокусиран както върху бизнес дейностите така и върху възможностите за забавление и развлечение, създавайки по този начин уникална и стимулираща работна среда.

В резултат на това посещение и следвайки добрия пример проф. Б.Угърчински предложи на УС клъстерът да подготви и реализира проект за киберсигурност като се ползва наличната материална база, научните ресурси и кадри на звена от БАН. Те могат да бъдат в основата на Дирекция, осигуряваща киберсигурността на страната по отделните й направления - финанси, енергетика, транспорт, национална сигурност, екология, отбрана, здравеопазване и др. Потенциални звена към такава дирекция  могат да бъдат някои от специализираните институти на БАН в направленията информационни и комуникационни науки и технологии, енергийни ресурси и енергийна ефективност, климатични рискове и природни ресурси, космически изследвания и технологии.

Проектната идеята се състои в това, че тези звена с помощта на членовете на клъстера ще могат да използват ефективно наличните ресурси на БАН и след съответно дооборудване и докомплектуване с кадри да заработят като ефективни звена на дирекцията за киберсигурност. По отношение на подготовката на кадри за киберсигурността клъстерът има готовност, създадена от УНИБИТ, член на клъстера чрез неговото направление - 4.6 Информатика и компютърни науки. Така ще се затвори цикъла материална база, кадри и управленческа структура по киберсигурността на държавата. Предложението предвижда работа по законопроекта за киберсигурност и пренасочване на средства от бюджета за 2018-2020 г. към тези звена на Дирекция Киберсигурност, към които ще работят някои от споменатите институти на БАН.

В крайна сметка същината на направеното предложение е Клъстер София град на знанието съвместно с Държавната агенция Електронно управление да разработи и представи:

  • проект за Дирекция Киберсигурност към Министър - Председателя;
  • бюджет за дооборудване на отделни звена по различните направления за киберсигурност;
  • план-програма за ускорено внедряване на Дирекция Киберсигурност;
  • предложения по законопроекта за киберсигурност.

Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image