Image

Всички новини

КСГЗ получи бронзов лейбъл

КСГЗ получи бронзов лейбъл

Днес Европейският секретариат за клъстерни анализи (ESCA) удостои Клъстер София град на знанието с бронзов лейбъл - за отлични постижения в управлението на клъстери - стремеж към върхови постижения при клъстерите (Сертификат No BGR011201812C181103). В края на 2018 г. клъстерът поиска оценка на нивото на управлението си, което бе извършено от ESCA по изискванията на Европейската инициатива за съвършенство на клъстерите (ECEI, www.clusterexcellence.eu). ESCA бе създадена по проект, съфинансиран от ГД „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия 2009-2012 г.., по който бяха разработени качествени показатели и европейски знак за качество на клъстерите.

ESCA е агенция, която извършва оценка и препоръки към ръководствата на клъстерните организации. Тя е и мрежа на експерти от повече от 30 страни. Повече информация за ESCA можете да намерите тук www.cluster-analysis.org

Ролята на получения клъстерен лейбъл е да привлече вниманието и да повиши доверието на членовете и партньорите на клъстера върху високото качество на работата на неговия мениджмънт. Бронзовият лейбъл ще бъде валиден за следващите две години. Всеки, който се интересува от доклада със сравнителен анализ, осъществен от ESCA може да се обърне към управлението на клъстера.

Тази дейност беше осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието".

logo site


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image