Image

Всички новини

Фокус група по проект Skills4Cities в София

Фокус група по проект Skills4Cities в София

На 21.09.2022, в Лаунчи център проведохме дискусионна среща във връзка с изпълнението на проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities) , Erasmus+ No 2020-1-BG01-KA202-079071, който се изпълнява от 2020 г. от консорциум с водещ партньор Клъстер София град на знанието.

Благодарим на всички участвали 14 експерти от университети, професионални организации и бизнеса. Доволни сме и от Иновативна София, която се включи със свой представител в дискусията по тази тема, към която те имат специално отношение и която е пряко свързана с тяхната дейност.

Целта ни беше да получим експертно мнение и обратна връзка относно предложените компетенции и квалификационни степени, необходими за изпълнение на три близки (като квалификация) работни роли, за които ние смятаме, че могат да гарантират успеха на проектите за интелигентни градове, а именно Девелопър, Мениджър и Консултант по управление на проекти за интелигентни градове. 

На участниците в тази фокус група бяха зададени следните въпроси:

  • Подходящ и приложим ли е разработеният по проекта компетентностен модел и доколко релевантни са профилите на трите работни роли, свързани с разработката, внедряването и управлението на проекти за интелигентен град?
  • Доколко описаните компетенции и посочените квалификационни степени по EQF за всяка една от трите работни роли отговарят на техните очаквания?

В контекста на проекта дискусията пряко се обвърза с потребностите на градовете от експерти с нови и/или надградени компетенции, знания, умения и способности, с които да могат управляват ефективно процеса на цифрова трансформация.

В резюме резултатът от тази дискусия е следния:

  • Дигиталните умения далеч не са най-важните за успеха и устойчивостта на интелигентните градове. Като система в системата, интелигентният град изисква различни компетенции в много дисциплини и области, без които градът е обречен на провал или ниска ефективност.
  • Проектът за интелигентен град е в основата на цифровата трансформация и въпреки разнообразието и мащаба съществуват общи правила и подходи за тяхното управление, за което е необходима подходяща квалификация, която да надгради университетското образование и дори следдипломната квалификация. Подходящият термин за това е „непрекъснато професионално развитие (CPD), което обикновено се постига чрез обучение и сертифициране, като по този начин се повишава признаването на техните умения от заинтересованите страни.
  • В корпоративния свят има нова тенденция за промяна на нагласите на топ мениджмънта. Все повече за предпочитание е свободната професия, вместо кариерата в корпорацията. Тази тенденция е допълнителен аргумент за фокуса ни върху предложените три работни роли.
  • Проблемите и предизвикателствата, ключовите фактори за успех и причините за провала на интелигентните градове се проявяват в най-чист вид в процеса на разработване, внедряване и управление на проекти за интелигентен град. Трите предложени работни профили покриват трите фази в жизнения цикъл на един проект 1. генериране и проектиране; 2 внедряване и управление; 3 устойчиво развитие.
  • Предложеният компетентностен модел с 40 компетентции е релевантен на професионалните роли, представлява принос за по-доброто разбиране на ролята на избраните три професии и е добра основа за създаване на среда за повишаване на квалификацията на изпълнителите на проекти за интелигентен град.
  • Потенциалните кандидати за обучение и сертифициране за повишаване на квалификацията следва да имат висше икономическо или техническо образование (т.е. да са на 7-8 степен от препоръчителните квалификационни степени на EQF) за да могат чрез индивидуална учебна програма да надградят своите знания и умения основавайки се на предложения по проекта модел на компетентност.
  • За нуждите на повишаване на квалификацията за всяка от компетенциите за тези три роли е приложима не по-ниска от 4-та и не по-висока от 6-та степен по EQF.

В резултат на дискусията бе прието, че предложените модел на компетенции и степени по EQF за всяка една от трите работни роли са приложими и подходящи за използване, което дава основание да се приеме, че този етап от проекта е верифициран и резултатите от него следва да бъдат използвани в следващата фаза свързани с процеса на валидация.

Повече за проекта и неговите резултати може да научите тук.

 

S4C_and_Erasmus_Logo_2.png

Focus_group_21.09.22_12_1200x650.jpg

 

 

Focus_group_21.09.22_22_1200x650.jpg

 

 


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image