Image

Всички новини

Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие

Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие

Евгений Иванов, Председател на УС на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие

Креативните индустрии, наричани още културни и творчески индустрии, са базирани на творческия талант на техните автори и намират широко пазарно приложение. Тук влизат архитектурата, визуалните и изпълнителските изкуства, дизайна, занаятите, издателската дейност, компютърните игри, модата, музиката, радиото и телевизията, рекамата, филмите и видеопроизводството, както и фотографията.

Креативните индустрии разполагат с огромен потенциал за принос към повишаването на иновативния характер и конкурентноспособността на българската икономика. Въпреки множеството законови и подзаконови нормативни актове и политики, засягащи сектора на културните и творческите индустрии в България, неговата роля в страната ни все още не е достатъчно добре определена и е подценена спрямо значението, което той може да има за развитието на националната и местната икономика и по-специално тази на гр. София.

Затова, в рамките на поредица от събития, на представителите на заинтересованите страни (бизнес, държавни и общински институции) ще бъдат представени:

  • Европейска и национална правна рамка и политики за развитие на креативните индустрии
  • Социално-икономическо значение на политиките за подкрепа на креативните индустрии в България
  • Развитие на визуалните и изпълнителските изкуства като част от креативните индустрии в читалищна среда
  • Връзката на технологиите и иновациите с креативните индустрии

Първият семинар на тема „Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие“ ще се проведе на 26 май 2023 г. от 9:30 ч. до 13:30 ч. в Народно читалище „Васил Левски 1928”, бул. „Ботевградско шосе“ 50, гр. София. По време на събитието представители на сектора ще могат да обсъдят възможностите за развитие на законодателството и политиките в подкрепа на този важен сектор и да намерят възможности за бъдещо сътрудничество.

Организатор на семинара е Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар“ съвместно с Фондация „Арбитра“.

Семинарът е част от дейностите по проект №BG05SFOP001-2.025-0091 „Повишаване на гражданското участие за развитието на законодателството и за реализацията на активни политики в сектора на креативните индустрии”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image